Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Zdrowie  >  Zdrowie a prawo

Zdrowie a prawo

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


 
 
Wybrane dokumenty i przepisy prawa polskiego dotyczące ochrony i promocji zdrowia
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
  (Dz. U.  Nr 112, poz. 654);
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty
  (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 5 lipca 1996 roku o zawodach pielęgniarki i położnej
  (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1217 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego
  (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży
  (Dz. U. Nr 17, poz. 78 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami
  (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 roku w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach
  (Dz. U. Nr 166, poz. 1265);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych
  (Dz. U. Nr 69, poz. 815 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty
  (Dz. U. Nr 57, poz. 553 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie orzecznictwa lekarskiego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
  (Dz. U. z 2005 r. Nr 6, poz. 46);
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  (Dz. U. z 2008 r. Nr 14 poz. 92 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.);
 • Kodeks Pracy
  (t.j. Dz. U. z 1998 r. poz. 21, Nr 94 z późn. zm.).
Zamieścił: Kazimierz Makówka
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH