Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Turystyka  >  Szlaki inne niż wszystkie  >  Szlak Papieski

Szlak Papieski

Informację udostępniono: 21.09.2006 11:12


Szlak Papieski w Beskidzie Niskim został wytyczony przez Lokalną Organizację Turystyczną „Beskid Niski” w Krośnie, w oparciu o merytoryczną podbudowę Fundacji Szlaki Papieskie i relacje uczestników pionierskich wypraw ks. Karola Wojtyły w latach 50-tych XX w.

Uroczystego otwarcia i poświęcenia szlaku w dniu 13 maja 2006 r. dokonał ks. biskup Kazimierz Górny. Wytyczenie i oznakowanie tego szlaku oraz jego popularyzacja choć w części dają autorom poczucie spełnienia woli Ojca Świętego Jana Pawła II, który życzył sobie aby upamiętnić wszystkie trasy, które przemierzył „…żebym tak był wrośnięty w polską ziemię…”. Przykazał ponadto „…Pilnujcie mi tych szlaków…”
Szlak przebiega przez południowe tereny powiatów: jasielskiego, krośnieńskiego i sanockiego, od Magury Wątkowskiej do Komańczy, od zachodniej strony łącząc się z Małopolskim Szlakiem Papieskim. Trasa Szlaku Papieskiego w Beskidzie Niskim prowadzi wzdłuż czerwonego Głównego Szlaku Beskidzkiego i oznakowana jest za pomocą tabliczek wskazujących kierunek oraz miejscowości na trasie dawnych wędrówek ks. Karola Wojtyły. Plansze i tablice obrazujące przebieg szlaku, usytuowane w miejscowościach tradycyjnie odwiedzanych przez turystów i pielgrzymów, przedstawiają również odcinki dotychczas w terenie nie oznakowane, będące swoistym wyzwaniem dla doświadczonych i wytrwałych piechurów. Na tablicach zaznaczono także miejsca związane z późniejszymi pobytami ks. Kardynała Karola Wojtyły w Beskidzie Niskim i z pielgrzymką Papieską w roku 1997.

Beskid Niski to najniższa i najbardziej rozległa część Beskidów. Główny jego trzon stanowi grzbiet Karpacki o długości około 100 km, rozciągający się od Przełęczy Tylickiej po Przełęcz Łupkowską.Ziemia ta na przestrzeni dziejów doświadczyła wielokrotnego spustoszenia, m.in. przez najazdy wojsk węgierskich Króla Macieja Korwina i Rakoczego. Była też świadkiem wydarzeń związanych z Konfederacja Barską i I wojną światową, w której brał czynny udział ojciec Karola Wojtyły. Piętno swe pozostawiła również II wojna światowa z krwawymi walkami o przełęcz Dukielską i Akcją „Wisła”, w ramach której dokonano wysiedlenia ludności łemkowskiej. Pamiątką tamtych wydarzeń są liczne pomniki, cmentarze oraz miejsca egzekucji.

Góry te były miejscem licznych wędrówek ks. Karola Wojtyły. Na pierwszą wędrówkę w Beskid Niski udał się w roku 1952, zabierając ze sobą kilkuosobową grupę przyjaciół. Odtąd, zauroczony Łemkowszczyzną z jej łagodnymi krajobrazami, wspaniałą przyrodą i ciszą, często powracał w te strony.Beskid Niski utkwił w Jego pamięci, wspominał o nim w Rzymie, pełniąc posługę głowy Kościoła jako Jan Paweł II.

GŁÓWNE ATRAKCJE

Oto przebieg szlaku i opis miejscowości w etapach, jakie pokonywał z młodzieżą ks. Karol Wojtyła w ciągu jednego dnia wędrówki:

Magura Wątkowska 846- Kolanin - Kąty przez Kamień
lub Desznicę- Chyrowa-Magura Wątkowska

Ks. Karol Wojtyła wszedł na Magurę Wątkowską po raz pierwszy w roku 1952, a w rok później - 13-14 sierpnia 1953 r. na stoku tej góry grupa z ks. Karolem Wojtyłą rozbiła namioty. Rankiem, w wigilię Wniebowzięcia NMP ks. Karol Wojtyła zwany ,,Wujkiem” odprawił mszę świętą. Dysponował On wówczas tylko ornatem dwustronnym biało-zielonym, a z uwagi na święto wymagany był ornat w kolorze fioletowym. W ornacie koloru białego mogła być odprawiona tylko msza święta śpiewana i taka też się odbyła. Wydarzenie to upamiętnia wzniesiony przez jasielskich turystów obelisk poświecony 15 sierpnia 2003 r. przez ks. biskupa Kazimierza Górnego.

Desznica - dawniej wieś łemkowska nad potokiem Ryj sąsiadująca od zachodu z Kątami, znajduje się tu murowana cerkiew p.w. św. Dymitra z 1790 r. obecnie kościół parafialny. Obok kościoła znajduje się cmentarz z I wojny światowej. Z miejscowości tej pochodził grekokatolicki kardynał, metropolita halicki Sylwester Sembratowicz (1836- 1898). W dniu 6-7 września 1952 r. grupa „Wujka” nocowała w Desznicy, a w dawnej cerkwi ks. Karol Wojtyła sprawował Najświętszą Ofiarę.

Kąty- najdalej w dolinie Wisłoki wysunięta miejscowość, zamieszkiwana przez ludność polską. Jej nazwa pojawiła się w źródłach pisanych w 1398 r. Wieś atrakcyjna turystycznie, dobrze rozwinięta agroturystyka. Trasa wędrówek ks. Wojtyły prowadziła przez Kąty w 1952 i 1953 r. Papież Jan Paweł II wspominał w rozmowie z arcybiskupem Nowakiem pochodzącym z Nowego Żmigrodu o pobycie w tej miejscowości i o wizycie u rodziny Gryziec oraz o funkcjonariuszach UB stojących na moście na rzece Wisłoce.

Chyrowa - nieduża wieś nad potokiem Iwełka wymieniona w źródłach pisanych w 1366 r. . Jesienią 1944 r. zniszczona w wyniku walk o przełęcz Dukielską. We wsi ocalała tylko jedna chałupa, oraz cerkiew grekokatolicka z początku XVIII w p.w. Opieki Matki Bożej, z cudownym obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem (obecnie kościół). W roku 1952 po raz pierwszy grupa „Wujka” nocowała w Chyrowej, a w rok później, 12 sierpnia rozbiła biwak obok cerkwi, w której rankiem dnia następnego ks. Karol Wojtyła odprawił mszę świętą. Wydarzenie to upamiętnia pamiątkowy obelisk wzniesiony w maju 2005 r. przez jasielskich turystów.

Chyrowa - Pustelnia Św. Jana - Cergowa 716 - Dukla - Lubatowa Pustelnia Św. Jana

Chyrowa - Pustelnia Św. Jana - miejsce odosobnienia św. Jana z Dukli. W książce pamiątkowej zachował się wpis ks. Karola Wojtyły z dnia 8 września 1952:

 „Niech Święty Jan z Dukli raczy błogosławić ks. Karolowi Wojtyle, Janinie Daniec, mgr Jerzemu Bukowskiemu, Janowi Kraus, Maciejowi Krobickiemu i Januszowi Riegerowi”.

Kserokopia wpisu znajduje się na ścianie we wnętrzu kaplicy.

Dukla - atrakcyjna turystycznie miejscowość, prawa miejskie otrzymała w 1380 r. W przeszłości pomyślny rozwój gospodarczy zapewniało jej położenie przy jednym z głównych szlaków handlowych. Zniszczona w czasie walk o Przełęcz Dukielską we wrześniu 1944 r. Ocalałe zabytki Dukli, to: kościół i klasztor bernardynów - miejsce przechowywania relikwii św. Jana z Dukli i główny ośrodek Jego kultu, u stóp zespołu bernardynów pomnik Jana Pawła II i św. Jana z Dukli, kościół parafialny p.w. Marii Magdaleny, zespół pałacowy Mniszków – obecnie Muzeum Historyczne, cmentarz wojskowy i ruiny synagogi. Ks. Karol Wojtyła odwiedzał miasteczko w roku 1952, wtedy odprawił tu mszę św. i zatrzymał się na nocleg. Będąc kardynałem, w roku 1967 przebywał jakiś czas w Dukli, odwiedzając Pustelnię św. Jana na Zaśpicie i wspinając się na Cergową, Piotrusia i okoliczne szczyty. Jako papież przybył „papamobilem” do Dukli z lądowiska w Łężanach w dniu 9 czerwca 1997 r. Przed udaniem się do klasztoru bernardynów na spoczynek modlił się i wygłosił przemówienie przy grobie św. Jana z Dukli, a następnie zaintonował Apel Jasnogórski i udzielił licznie zebranym wiernym błogosławieństwa.

Cergowa 716 - malownicza góra, na zboczach, której znajduje się tzw. „Złota Studzienka” - miejsce związane z osobą św. Jana z Dukli, kilkakrotnie odwiedzane przez Karola Wojtyłę.

Lubatowa - duża wieś nad Lubatówką; dokument lokacyjny z 1376r. W środkowej części wsi neogotycki kościół z 1921 p.w. św. Stanisława, obok pomnik 38 rozstrzelanych przez hitlerowców w 1944 r. Po raz pierwszy ks. Karol Wojtyła przechodził przez Lubatową w roku 1952. W dniu 11 sierpnia 1953r. wędrująca z „Wujkiem” grupa, licząca ok. 15 osób, nocowała u miejscowego ks. Stanisława Domino, zaś rankiem dnia następnego ks. Karol Wojtyła odprawił mszę św. w miejscowym kościele.

Lubatowa – Iwonicz Zdrój - Rymanów Zdrój - Tarnawka Iwonicz Zdrój

Iwonicz Zdrój - jedno z najstarszych uzdrowisk karpackich, o walorach jego wód pisano już w XVI w. Świetność uzdrowisko zawdzięcza rodzinie Załuskich, świadczą o niej liczne zabytki, tj. Dom Zdrojowy, willa „Bazar”, Łazienki Mineralne, Stary Pałac, pawilon Amelia i Karol, czy źródło Bełkotka. Obecnie funkcjonują tu nowoczesne sanatoria i zakłady lecznicze specjalizujące się głównie w leczeniu chorób reumatycznych i narządów ruchu, oraz schorzeń układu nerwowego, pokarmowego i oddechowego. Karol Wojtyła wędrował szlakiem przechodzącym przez uzdrowisko w 1952 i 1953 r.

Rymanów Zdrój - uzdrowisko w dolinie potoku Tabor, założone przez rodzinę Potockich. Otwarcie uzdrowiska nastąpiło w roku 1881, do dnia dzisiejszego zachowało się kilka zabytkowych sanatoriów i pensjonatów m.in. „Pogoń”, „Leliwa”, „Maria”, „Teresa”, drewniana pijalnia wód mineralnych. Tutejsze wody to szczawy chlorkowo-sodowe z domieszką jodu i bromu , które są pomocne przy leczeniu chorób układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, moczowego, oraz reumatologii. Największym obiektem leczniczym jest sanatorium „Eskulap”. W uzdrowisku eksploatowane jest źródło wody mineralnej „Celestynka”. Tu ks. Karol Wojtyła nocował w roku 1952 i odprawił mszę św. w kościółku, w roku 1953 tylko przechodził, zaś w roku 1957 zatrzymał się na kilkudniowy biwak.

Tarnawka - nieistniejąca wieś w dolnej części doliny potoku Wisłoczek, jedynym śladem dawnej wsi są fundamenty drewnianej cerkwi a obok kilka zniszczonych nagrobków. Ludność została wysiedlona w kwietniu 1946r. w rejon Tarnopola na Ukrainie.Przez Tarnawkę przebiegała trasa wędrówki ks. Karol Wojtyła z młodzieżą w latach 1952 i 1957, a 10-11 sierpnia 1953 r. wypadł im w Tarnawce biwak.

Tarnawka – Bukowica - Komańcza

Bukowica - pasmo górskie stanowiące północno-wschodnią część Beskidu Niskiego, rozciągające się od doliny Wisłoka na zachodzie po doliny Osławy i Osławicy na wschodzie. Cechuje się wyrównaną linią grzbietową, z której wybijają się dwie kulminacje: Skibce 776m na zachodzie a na wschodzie Tokarnia 779, z której podziwiać można piękne widoki. U podnóża Bukowicy leży duża wieś Bukowsko. Pierwsza wzmianka o Bukowsku pochodzi z aktu Kazimierza Wielkiego z 1361 r. Obecnie wieś jest siedzibą gminy, stanowi dogodny punkt wyjścia wycieczek w pasmo Bukowicy. Jest tu zabytkowy neogotycki kościół z 1886 r. W dniu 9 września 1952 r. deszcz zmusił wędrującą grupę ks. Karola Wojtyły do zejścia z Bukowicy do Bukowska, gdzie nocowali przed dalszą trasą do Komańczy. Wędrówkę przez pasmo Bukowicy powtórzył ks. Karol Wojtyła w roku 1953.

Komańcza – lokowana na prawie wołoskim w 1512r. dawna osada leśników, potem kolejarzy, leżąca na pograniczu Bieszczadów i Beskidu Niskiego, w dolinie rzeki Osławicy. W 1872r. ukończono budowę linii kolejową łączącej Przemyśl z Budapesztem, biegnącej przez Komańczę i Przełęcz Łupkowską. Kolej ta przyczyniła się do rozwoju gospodarczego miejscowości. Wielką atrakcją turystyczną Komańczy są zachowane cerkwie - dawniej grekokatolicka, obecnie prawosławna p.w. Opieki Matki Bożej (Pokrow) z 1802r. oraz grekokatolicka p.w. Orędownictwa Matki Bożej, przeniesiona ze wsi Dydyńce pod Sanokiem, gdzie stała opuszczona i nie remontowana od 40 lat. Przy cerkwi znajduje się Regionalne Muzeum Łemkowskie. W sąsiedztwie stacji kolejowej wzniesiono w latach 1940-50 kościół parafialny p.w. św. Józefa. Stanął on w miejscu poprzedniego, zniszczonego w 1939r. W okresie międzywojennym na północ od wsi , w bocznej dolince wśród lasów zbudowano kilka drewnianych pensjonatów, miejsce to nazwano Komańcza Letnisko. Do dnia obecnego przetrwał pensjonat - klasztor sióstr nazaretanek, w którym od 29 września 1955r. do 26 września 1956r. internowany był ks. kardynał Stefan Wyszyński .W czasie internowania napisał tu m.in. Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego. Jego pobyt upamiętnia pomnik oraz izba pamięci. W klasztorze tym zatrzymał się po raz pierwszy w roku 1952, a następnie spędził noc z 9-10 sierpnia 1953r. wędrujący z młodzieżą ks. Karol Wojtyła. Jedna z sióstr, chcąc zrobić przysługę księdzu, wyczyściła w nocy obłocone buty, sądząc że te najlepsze należą do niego. Wkrótce okazało się jednak, że nie były to buty księdza lecz innego uczestnika wędrówki. Rano ks. Wojtyła odprawił w przyklasztornym kościółku Mszę Św.Obok klasztoru znajduje się górskie schronisko turystyczne PTTK. Komańcza swym urokiem przyciąga turystów szukających ciszy oraz uroków przyrody. Jest dogodnym punktem wypadowym w Beskid Niski i Bieszczady, które wielokrotnie były na trasie wędrówek Ojca Świętego Jana Pawła II z lat Jego młodości. Przez Komańczę przechodził w roku 1956, kiedy jeszcze więziony był tam kardynał, a następnie w latach 1957 i 1960. Pozostałe miejscowości związane z osobą Jana Pawła II Miejsce Piastowe - wieś leżąca na przecięciu ważnych szlaków komunikacyjnych. Zespół kościelno-klasztorny księży michalitów, związany z postacią św. Bronisława Markiewicza, ściągających rzesze pielgrzymów, zabytkowy dwór Trzecieskich z XVIII w. otoczony parkiem, kościół parafialny. W roku 1967 samochód wiozący kardynała metropolitę krakowskiego Karola Wojtyłę gubiąc inwigilujących funkcjonariuszy UB zatrzymał się u sióstr michalitek. Wpisał wtedy do księgi pamiątkowej te słowa:

„3.VIII.67. Znalazłem się w Waszym Domu „przypadkiem”, ale – ponieważ nic nie dzieje się przypadkiem, więc i mnie tutaj przyprowadziła Opatrzność Boża. Trafiłem na początek rekolekcji sióstr i gorąco poleciłem się Ich modlitwie. Życzę błogosławieństwa Bożego dziełu Ojca Markiewicza. Ks. Karol Wojtyła arcybiskup – metropolita krakowski.”

9 czerwca 1997r. helikopter z Janem Pawłem II na pokładzie wylądował na lotnisku w Łężanach – Targowiskach, skąd udał się „papamobilem” do Dukli. Na całej trasie przejazdu towarzyszyli mu zgromadzeni wierni. Dnia następnego, w drodze do Krosna Jan Paweł II odwiedził księży michalitów i modlił się przy grobie bł. Bronisława Markiewicza. Niestety, nie zdążył osobiście beatyfikować założyciela zakonu michalitów, co zaplanował na dzień 16 kwietnia 2005r… Ostatecznie został On beatyfikowany 19 kwietnia 2005r. I znów na całej trasie do Łężan - Targowisk, skąd odlatywał, Papieża żegnał tłum wiernych.

Krosno - urzeka pięknem średniowiecznych kościołów i zabytkowych kamieniczek, świadczących o znaczącej pozycji miasta i bogactwie jego mieszkańców. Rynek krośnieński stanowi centrum zabudowy starego miasta. Bazylika farna p.w. Trójcy Świętej z XIV - XVI w. posiada barokowe wnętrze uchodzące za jedno z najbogatszych i najlepiej zachowanych w Małopolsce. Wieża  - dzwonnica, z połowy XVII w. usytuowana jest w sąsiedztwie bazyliki farnej z czwartym co do wielkośći dzwonem w Polsce. Kościół OO. Franciszkanów p.w. Nawiedzenia Matki Bożej, XIII - XV w. to najstarszy kościół krośnieński, przy nim znajduje się Kaplica grobowa Oświęcimów z poł. XVII w. Miejskie mury obronne, wybudowane w XIV - XVI w. zachowane są jedynie jako fragmenty. Jednym z najpóźniej wybudowanych kościołów barokowych w Polsce jest Kościół OO. Kapucynów p.w. Podwyższenia Krzyża Św. (1771 - 1811). Przy drodze do Korczyny, w miejscu, gdzie według legendy miał odpoczywać Św. Wojciech w drodze z Węgier do Polski, wybudowany został ok 1460 r. drewniany Kościół p.w. Św. Wojciecha. Jednym z najpóźniej wybudowanych kościołów barokowych w Polsce jest Kościół OO. Kapucynów p.w. Podwyższenia Krzyża Św. (1771 - 1811). Przy drodze do Korczyny, w miejscu, gdzie według legendy miał odpoczywać Św. Wojciech w drodze z Węgier do Polski, wybudowany został ok 1460 r. drewniany Kościół p.w. Św. Wojciecha. Inne obiekty warte zwiedzenia: Krzyż papieski i pomnik Jana Pawła II, ul. Bieszczadzka, dawne kolegium Jezuickie, budynek Towarzystwa "Zgoda", siedziba Urzędu Miasta, gmach sądu, siedziba dawnego Towarzystwa Zaliczkowego i in. Muzea w Krośnie: Muzeum Podkarpackie w zabytkowym Pałacu Biskupim, wzniesionym w XV i XVI w. eksponuje kilka wystaw stałych, m. in.: Historia oświetlenia, (z największą w Europie kolekcja lamp naftowych) oraz Pradzieje Podkarpacia. Muzeum Rzemiosła ze stałą wystawą "Dzieje rzemiosła Polski południowo-wschodniej" mieści się w budynku Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych Michała Mięsowicza (1901 - 1938). Muzeum Misyjne Zgromadzenia SS. Klawerianek udostępnia zwiedzającym eksponaty, przywiezione z misji prowadzonych na pięciu kontynentach. W dniu 10 czerwca 1997 roku na krośnieńskim lotnisku Ojciec Święty Jan Paweł II odprawił uroczystą mszę świętą, w czasie której dokonał kanonizacji św. Jana z Dukli. Ukoronował też wizerunki Matki Bożej z Haczowa, Jaślisk i Wielkich Oczu, poświęcił kościół p.w. św. Piotra i św. Jana z Dukli. W podziemiach tego kościoła został przyjęty obiadem. Stylizowany srebrny krzyż „kratowy” z ołtarza papieskiego został następnie przeniesiony i umieszczony przy pomniku Jana Pawła II na ul. Podkarpackiej. Również krośnieńska Bazylika Mniejsza pw. Świętej Trójcy została podniesiona do tej godności przez Jana Pawła II. Rudawka Rymanowska - ulubiona przez kardynała metropolitę krakowskiego ks. Karola Wojtyłę miejscowość wypoczynkowa. W latach 70-tych spędzał tu kilkakrotnie wakacje pod namiotem, z grupą przyjaciół, odprawiając mszę świętą pod gołym niebem. Tam zastała Go wiadomość o śmierci papieża Pawła VI. Pastwiska - kościółek w Pastwiskach otrzymał od Jana Pawła II w roku 1981 kopię figury Matki Boskiej Fatimskiej, ornat i tabernakulum.W pobliskiej Odrzechowej hodowla konika huculskiego.

Jaśliska - wieś położona nad Jasiołką, niegdyś miasto lokowane na prawie magdeburskim w 1366 r. Jaśliska posiadały prawo składu towarów i odbywania jarmarków oraz słynęły z handlu winem. Znacznie zniszczone w walkach o Przełęcz Dukielską, zachowały jednak najcenniejsze zabytki: ciekawa zabudowa drewniana z XIX w., kościół wybudowany w latach 1732-56 z cudownym obrazem Matki Boskiej. Jaśliski obraz Matki Bożej Królowej Nieba i Ziemi powstał z XV w. na styku Czech i Węgier, renowacji dokonał Piotr Burnatowicz z Brzozowa w roku 1634r. Obraz ten, otaczany kultem i stanowiący cel pielgrzymek także Słowaków i Łemków, został ukoronowany przez Jana Pawła II podczas mszy św. w Krośnie 10 czerwca 1997 r. W Jaśliskach znajduje się klasztor zgromadzenia sióstr sercanek, założonego przez św. Józefa Sebastiana Pelczara, kanonizowanego przez Jana Pawła II w Rzeszowie w roku 1991. Po raz pierwszy ks. Karol Wojtyła był w Jaśliskach w roku 1957 r., u rodziny Bogaczów w pobliskiej Daliowej wraz z grupą przyjaciół zatrzymał się na nocleg. Odwiedził okoliczne wzgórza: Piotruś, Banię, Ostrą, Kamień, Jasiel, Daliową i Tokarnię. We wszystkich tych miejscach, staraniem miejscowego proboszcza i gminy Dukla, zostały umieszczone tablice pamiątkowe

Zamieścił: Kinga Aleksandrowicz-Kostępska
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH