Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Ochrona Środowiska  >  Plan gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego

Plan gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


Integralną częścią każdego programu (wojewódzkiego, powiatowego, gminnego) jest odpowiedni plan gospodarki odpadami, tworzony dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa. Powinien sprzyjać realizacji zasad określonych w art. 5 ustawy o odpadach:  

 • zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczanie ilości powstających odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko
 • zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony środowiska odzysku, jeżeli nie udało się zapobiec ich powstawaniu
 • zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony środowiska, unieszkodliwiania odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi
fot. archiwumOpracowanie planów powinno także posłużyć do stworzenia w kraju zintegrowanej  i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania określone w przepisach ochrony środowiska.
Plany gospodarki odpadami określają:
 • aktualny stan gospodarki odpadami
 • prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami
 • działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami
 • system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów
Szczególnie zaś wskazują:
 • rodzaj, ilość i źródło pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom odzysku lub unieszkodliwiania
 • rozmieszczenie istniejących instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wraz z wykazem podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie,
 • działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości powstawania tych odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego postępowania z nimi, w tym ograniczenie ilości odpadów ulęgających biodegradacji, zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska
 • projektowany system gospodarowania odpadami
Plan gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego przyjmuje cele i systemy gospodarki odpadami zarówno w sektorze komunalnym, jak i przemysłowym. Za strategiczne zadanie w gospodarce odpadami komunalnymi uznano zorganizowanie 11 zakładów zagospodarowania odpadów, które  obsługiwałyby obszary o liczbie mieszkańców od 67-415 tys. Zaś w sektorze gospodarczym najważniejszym celem będzie wprowadzenie systemu zbiórki odzysku i unieszkodliwiania odpadów przemysłowych, ze szczególnym  uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. Jednym z ciekawszych projektów jest budowa Bazy Odnowy Komputerów, gdzie byłyby wykorzystywane wyeksploatowane urządzenia elektroniczne (pobierz) 

Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego za lata 2007 - 2008 (pobierz)

Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego za lata 2009 - 2010 (pobierz)

Opracowała: Anna Panek-Kisała
Zamieścił: K T
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH