Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Ochrona Środowiska  >  Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


1. Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r.
Zgodnie z zapisami art. 36 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.) posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów. Zgodnie z ewidencją i z zapisami art. 37 ust.1 ww. ustawy posiadacz odpadów jest obowiązany do sporządzenia na formularzu zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach ich zagospodarowania oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów.

Wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach za lata 2007-2010. zawiera rozporządzenie Ministra Środowiska z 25 maja 2007 r. (Dz. U. Nr 101, poz. 686), natomiast wzory formularzy od 2011r. znajdują się w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 1674).
Zbiorcze zestawienia o odpadach lub o osadach ściekowych należy przekazywać corocznie marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, do 15 marca roku następującego po roku ewidencyjnym.

Kto będąc obowiązany przekazywania informacji lub zbiorczego zestawienia danych, nie wykonuje tego obowiązku albo wykonuje go nieterminowo lub niezgodnie ze stanem faktycznym podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł.

2. Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 63, poz. 638 z późn. zm.) – w myśl tej ustawy producent, importer, dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia, eksporter i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań są obowiązani do składania właściwemu marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o masie wytworzonych, przywiezionych zza granicy oraz wywiezionych za granicę opakowań według rodzaju materiałów, z jakich zostały wykonane z wyszczególnieniem opakowań wielokrotnego użytku oraz o przestrzeganiu ograniczeń ilości i negatywnego oddziaływania na środowisko substancji stosowanych do produkcji opakowań (wzory sprawozdań - Dz. U. z 2005 r. Nr 4, poz. 30)
Marszałek województwa, któremu przedstawiane jest sprawozdanie, może w drodze decyzji zobowiązać producenta, importera lub eksportera opakowań do przedłożenia dokumentów na podstawie których zostało sprawozdanie wykonane.
Kto produkując, importując i  dokonując wewnątrzwspólnotowego nabycia, eksportując lub  dokonując wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań nie składa marszałkowi województwa sprawozdań o opakowaniach lub składa je niezgodnie z dokumentami, niekompletne lub nieterminowo – podlega karze grzywny. Tej samej karze podlega eksporter lub dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniu, który nie składa marszałkowi województwa sprawozdania  o wywiezionych za granicę opakowaniach.


Opracowała: Anna Panek-Kisała – kierownik w Oddziale Gospodarki Odpadami w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Zamieścił: Michał Herdzik
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH