Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Sport  >  Źródła finansowania

Źródła finansowania

Informację udostępniono: 23.05.2012 10:06


Warunki i tryb wspierania rozwoju sportu w Województwie Podkarpackim
 
Z budżetu Województwa Podkarpackiego finansowane lub dofinansowane mogą być zadania w ramach:
1)    sportu powszechnego
2)    sportu kwalifikowanego
 
Sport powszechny
Obejmuje zadania mające na celu podniesienie aktywności fizycznej społeczeństwa Województwa Podkarpackiego upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej poprzez organizację i udział w imprezach sportowych, w tym w środowisku osób niepełnosprawnych.
Wspieranie lub powierzanie zadań, w ramach sportu powszechnego odbywa się w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.
 
Sport kwalifikowany
Obejmuje zadania mające na celu podniesienie poziomu wyników sportowych zawodników z Województwa Podkarpackiego, tj.:
1)    szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo Województwa Podkarpackiego,
2)    organizację na terenie Województwa Podkarpackiego lub udział reprezentantów Województwa Podkarpackiego w imprezach rangi Mistrzostw Świata, Pucharu Świata, Mistrzostw Europy, Pucharu Europy, Mistrzostw Polski, Pucharu Polski oraz Mistrzostw Województwa Podkarpackiego,
3)    organizację lub udział reprezentantów Województwa Podkarpackiego w imprezach w ramach systemu współzawodnictwa dzieci i młodzieży, prowadzonego przez ministerstwo właściwe dla kultury fizycznej i sportu,
4)    szkolenie kadry trenersko-instruktorskiej,
5)    zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo Województwa Podkarpackiego,
6)    praca szkoleniowa instruktorów i trenerów prowadzących zajęcia z młodzieżą,
7)    obsługa finansowa i administracyjna podkarpackich okręgowych związków sportowych oraz wojewódzkich interdyscyplinarnych stowarzyszeń sportowych.
8)   organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej i akademickiej,
 
Realizacja zadań, w ramach sportu kwalifikowanego, obejmuje dyscypliny objęte systemem współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej sportowo, prowadzonym przez ministerstwo właściwe dla sportu.
Praca szkoleniowa instruktorów i trenerów obejmuje:
1)    wynagrodzenia za prowadzenie zajęć podczas obozów szkoleniowych kadr wojewódzkich,
2)    wynagrodzenia dla wyróżniających się trenerów prowadzących ciągłą pracę z młodzieżą.
 
Województwo Podkarpackie finansuje lub dofinansowuje realizację ww. zadań w formie dotacji. Zadania w ramach sportu kwalifikowanego mogą być realizowane przez stowarzyszenia kultury fizycznej i związki stowarzyszeń kultury fizycznej, nie działające w celu osiągnięcia zysku.
 
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym do momentu wykorzystania środków przewidzianych na ten cel w budżecie Województwa Podkarpackiego w danym roku budżetowym.
 
 Wzór wniosku (plik MS Word )
 Wzór sprawozdania (plik MS Word
  
Wnioski należy składać co najmniej 40 dni przed rozpoczęciem zadania w Departamencie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego właściwym dla sportu.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach kompletny i nie wymagający uzupełnień wniosek o dofinansowanie może zostać złożony 30 dni przed rozpoczęciem zadania.
 
Wnioski wypełnione niezgodnie z instrukcją lub nie posiadające wymaganych załączników nie będą rozpatrywane.
 
Koszty związane z realizacją zadania ujętego we wniosku, poniesione po dacie podpisania umowy, ale przed datą otrzymania środków z budżetu Województwa, mogą być refundowane.
 
Do wniosku należy załączyć aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru właściwego dla danego stowarzyszenia, zawierający skład Zarządu oraz sposób reprezentacji.
 
Podstawą przekazania środków jest umowa, zawarta pomiędzy wnioskodawcą i Województwem Podkarpackim.
 
Zarząd Województwa Podkarapckiego jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli realizacji umów o dofinansowanie ze środków z budżetu Województwa Podkarpackiego.
 
Kontroli podlega w szczególności:
1)    przebieg i sposób realizacji zadania;
2)    wykorzystanie środków pochodzących z budżetu Województwa Podkarpackiego;
3)    sposób prowadzenia dokumentacji księgowej;
4)    prawidłowość rozliczeń z organem udzielającym dofinansowania.
 
Szczegółowe warunki przeprowadzenia kontroli określone zostaną w umowie.
 

Dotacje udzielone z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej i sportu:

Zamieścił: Marcin Szczepański
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH