Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Sport  >  Program Rozwoju Bazy Sportowej

Wojewódzki Wieloletni Program Rozwoju Bazy Sportowej

Informację udostępniono: 30.04.2014 10:33


Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego

Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr XLV/950/14 z dnia 22 kwietnia 2014 r. dokonał podziału limitu środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji sportowych.

Wykaz inwestycji będących w planie dofinansowania oraz nowo przyjętych do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na rok 2014:


Hala widowiskowo-sportowa w Sanoku

Główną ideą Programu jest dążenie do uzyskania odczuwalnej społecznie poprawy w zakresie uczestnictwa sportowo - rekreacyjnego mieszkańców regionu. Społeczne potrzeby w tym zakresie są duże zaś poziom ich zaspakajania niewystarczający. Proponowane priorytety rozwoju bazy sportowej w województwie wynikają ze specyfiki regionu, polegającej na  występowaniu różnic w poziomie rozwoju kultury fizycznej oraz różnic w warunkach i jakości aktywności sportowo-turystycznej oraz promocji zdrowia.
Realizacja programu ma sprzyjać aktywizacji gmin i ośrodków miejskich jako lokalnych ośrodków aktywności sportowo-rekreacyjnej oraz wspomagać rozwój infrastruktury społecznej na obszarach peryferyjnych regionu.

Najważniejszymi kierunkami działań są następujące przedsięwzięcia:

 

  • budowa hal sportowych i sal gimnastycznych na terenach tych gmin, które nie posiadają tego typu obiektów
  • inwestycje odtworzeniowe, podejmowane po zniszczeniach w wyniku klęski żywiołowej
  • inwestycje wspierane środkami pochodzącymi z UE
  • budowa pełnowymiarowych obiektów sportowych, tj. hal sportowych o wymiarach areny nie mniejszej niż 36 m x 19 m oraz krytych pływalni o wymiarach niecki nie mniejszej niż 25 m x12,5 m i głębokości od 1,2 m do 1,8 m
  • inwestycje o krótkich cyklach realizacji
  • inwstycje o wysokim stopniu zaawansowania rzeczowego i finansowego, w szczególności inwestycje w końcowej fazie realizacji
  • w szczególnych przypadkach zarząd województwa może wnioskować do MENiS o przyjęcie zadania sportowego, niespełniającego w/w zasad, lecz bardzo ważnego dla regionu

Realizacja tych priorytetów pozwoli na równoważenie rozwoju kultury fizycznej i rozwoju społecznego w regionie oraz przeciwdziałać marginalizacji społecznej niektórych środowisk.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać w Departamencie Edukacji i Nauki - 
Oddział do spraw inwestycji i remontów, tel. (0-17) 7476326.

Zamieścił: Piotr Bartnik
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH