Wrota Podkarpackie
Wrota  >  RPO WP 2007-2013  >  Vademecum wnioskodawcy/beneficjenta  >  RPO Oś I - Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka  >  Ogłoszenia o naborach

Ogłoszenia o naborach

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


Załącznik  do Uchwały Zarządu  
Województwa Podkarpackiego  
nr 211/4968/13 z dnia 19 lutego 2013 r.


ROZPOCZĘTO NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM W PROCEDURZE STANDARDOWEJ 
O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007–2013

Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości,
Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

W terminie od 21 lutego 2013 r. do 22 marca 2013 r.  Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013
przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości,
Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne
 

 1. Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu

  Nabór wniosków rozpoczyna się 21 lutego 2013 r. od godziny 8:00
  (dzień otwarcia naboru).
  Wnioski składane są w terminie do 22 marca  2013 r. do godziny 15:30
  (dzień zamknięcia naboru).
  Data wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu liczona jest od terminu dostarczenia do Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości (data stempla sekretariatu Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości), a w przypadku dostarczenia na adres  35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 – data stempla Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego.
  Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.
   
 2. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu 
        
  -  nie później niż IV kwartał 2013 r.
    
 3. Miejsce składania wniosków

  Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać osobiście lub przez posłańca w godzinach od 8:00 do 15:30 w Punkcie Przyjmowania Wniosków w siedzibie:
    

  Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
  Departament Wspierania Przedsiębiorczości
  ul. Towarnickiego 3a, 35-010 Rzeszów

  albo przesłać pocztą kurierską lub listem poleconym na adres:
    

  Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
  Departament Wspierania Przedsiębiorczości
  ul. Towarnickiego 3a, 35-010 Rzeszów*


  * przesłanie wniosku pod adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Wspierania Przedsiębiorczości, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 nie powoduje odrzucenia wniosku.
     
 4. Sposób składania wniosków
        

  Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie z:

  Pozostałe istotne materiały, Podręcznik kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
  2007-2013, wytyczne i wyjaśnienia zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, w zakładce Vademecum Wnioskodawcy/Beneficjenta RPO WP Oś I.
  Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu (wydruk z generatora wraz z załącznikami) należy złożyć w formie papierowej w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia) oraz dodatkowo w formie elektronicznej (na płycie CD/DVD).
  Generator wniosków dostępny jest na stronie internetowej www.podkarpackie.pl/generator/.

  Wniosek powinien być dostarczony w zaklejonej kopercie (lub w innym zamkniętym opakowaniu), na której należy zamieścić:

  • adres odbiorcy,
  • nazwę i adres wnioskodawcy,
  • napis: Departament Wspierania Przedsiębiorczości oraz Nabór wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007–2013,
  • nazwę i nr osi priorytetowej, nr działania i nr schematu,
  • tytuł projektu,
  • adnotację „Nie otwierać do dnia 23 marca 2013 r. do godz. 7:30”.
     

  Dodatkowe szczegółowe informacje na temat składania wniosków znajdują się w Regulaminie konkursu.

 5. Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie

  Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne są mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające wymogi określone w Szczegółowym opisie priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, w szczególności:
  • Prowadzące działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, licząc do dnia złożenia wniosku i uzyskujące przychody ze sprzedaży towarów i usług. Wyjątek stanowią projekty realizowane przez mikro- i małych przedsiębiorców z zakresu e-usług, wsparcia wdrażania ICT w przedsiębiorstwach oraz zapewnienia szerokiego dostępu i wykorzystania technik ICT dla MŚP, platformy na poziomie regionalnym i lokalnym, dla których minimalny okres prowadzenia działalności wynosi 12 miesięcy (zgodnie z linią demarkacyjną). Wymagana jest ciągłość wykonywania działalności gospodarczej przez wyżej wskazany okres, rozumiana jako dokonywanie przez przedsiębiorcę czynności faktycznych i prawnych zmierzających w sposób zorganizowany i ciągły do osiągnięcia celu zarobkowego. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka cywilna, warunek dotyczący okresu prowadzenia działalności powinni spełniać wszyscy wspólnicy spółki oraz spółka.
  • Realizujące inwestycje na terenie województwa podkarpackiego.
  • Uprawnione do wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013 (niewykluczone zgodnie z rozp. MRR w sprawie udzielania pomocy „de minimis” w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz Linią demarkacyjną pomiędzy poszczególnymi programami operacyjnymi).
  • Mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku osób prawnych) lub mające miejsce zamieszkania i zakład główny*, w którym wykonywana jest działalność gospodarcza na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).
   * Zakładem głównym jest główne miejsce stałego wykonywania działalności.
      
 6. Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu

  Rodzaje projektów wg Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013: bezpośrednie dotacje inwestycyjne w zakresie podnoszenia konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw m.in.:
  • inwestycje przede wszystkim oparte na szeroko rozumianych innowacjach i wiedzy,
  • inwestycje polegające na rozszerzeniu zakresu działania przedsiębiorstwa,
  • inwestycje z zakresu zmian w procesie produkcyjnym lub sposobie świadczenia usług, a także unowocześnienia wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej.
      
 7. Poziom dofinansowania
    
  1. Maksymalna wielkość dofinansowania w przypadku mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorców wynosi do 55% wydatków kwalifikowanych.
  2. Kwota wsparcia:
   • Minimalna kwota wsparcia – 10 tys. PLN;
   • Maksymalna kwota wsparcia – 500 tys. PLN.
  3. Wartość projektu:
   • Minimalna wartość projektu – 20 tys. PLN wydatków kwalifikowanych;
   • Maksymalna wartość projektu do 8 mln PLN wydatków kwalifikowanych.
       
 8. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

  Na realizację projektów w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne do rozdysponowania w ramach konkursu przewidziano kwotę 30 mln PLN*.
  * Szacunkowa kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów może ulec  zmianie
     
 9. Kryteria oceny projektów

  Projekty będą wybierane do dofinansowania zgodnie z kryteriami określonymi w aktualnym Szczegółowym opisie priorytetów RPO WP na lata 2007 – 2013.
       
 10. Niezbędne dokumenty

  Regulamin konkursu plik do pobrania

  Integralną część Regulaminu stanowią niżej wymienione załączniki:
 11. Procedura odwoławcza

  W terminie 14 dni od otrzymania pisemnej informacji o wynikach oceny projektu Wnioskodawca może wnieść protest w formie pisemnej do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013.

  Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w Procedurze odwoławczej obowiązującej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013 dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r. dostępnej na stronie internetowej:
  www.rpo.podkarpackie.eu/30,
  www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1.
     
 12. Ważne informacje

  Realizacja projektu powinna rozpocząć się nie później niż 3 m-ce od daty określonej w umowie o dofinansowanie projektu.  Złożenie wniosku o płatność końcową winno nastąpić do 31 grudnia 2014 r. 

  Ze względu na potencjalną dużą liczbę wniosków i ograniczone możliwości dofinansowania, Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie tylko jednego projektu w danym konkursie. Złożenie przez Wnioskodawcę więcej niż 1 wniosku w danym konkursie spowoduje, że żaden z projektów nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

  Inne ważne informacje dotyczące ogłoszonego konkursu uzyskać można osobiście w Departamencie Wspierania Przedsiębiorczości lub pod numerami telefonu (017) 747 6100, (017) 747 6154, (017) 747 6155, (017) 747 6156, (017) 747 6144.
Zamieścił: Dorota Ćwiklińska
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH