Wrota Podkarpackie
Wrota  >  RPO WP 2007-2013  >  Vademecum wnioskodawcy/beneficjenta  >  RPO Oś I - Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka  >  Ogłoszenia o naborach

Ogłoszenia o naborach

Informację udostępniono: 30.09.2011 07:27


Załącznik do Uchwały Zarządu
Województwa Podkarpackiego
nr 76/1704/11  z 20 września 2011 r.

ROZPOCZĘTO NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM W PROCEDURZE STANDARDOWEJ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007–2013

Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Działania 1.3 Regionalny system innowacji


W terminie od 30 września 2011 r. do 15 listopada 2011 r. Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013
przyjmuje wnioski o dofinansowanie
w ramach Działania 1.3 Regionalny system innowacji
 

1. Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu

Nabór wniosków rozpoczyna się 30 września 2011 r. od godziny 8:00
(dzień otwarcia naboru).
Wnioski składane są w terminie do 15 listopada 2011 r. do godziny 15:30
(dzień zamknięcia naboru).
Data wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu liczona jest od terminu dostarczenia do Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości (data stempla sekretariatu Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości), a w przypadku dostarczenia na adres 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 – data stempla Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego.
Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

2. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

- nie później niż II kw. 2012 r.

3. Miejsce składania wniosków

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać osobiście lub przez posłańca w godzinach od 8:00 do 15:30 w Punkcie Przyjmowania Wniosków w siedzibie:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Towarnickiego 3a, 35-010 Rzeszów


albo przesłać pocztą kurierską lub listem poleconym na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Towarnickiego 3a, 35-010 Rzeszów*

* przesłanie wniosku pod adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Wspierania Przedsiębiorczości, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 nie powoduje odrzucenia wniosku.4. Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie z:

 • Szczegółowym opisem priorytetów RPO WP na lata 2007–2013  plik do pobrania
 • Regulaminem konkursu i załącznikami do Regulaminu (wśród których znajdują się m.in. wzór wniosku o dofinansowanie projektu, wzór umowy o dofinansowanie projektu) pliki do pobrania znajdują się poniżej

Pozostałe istotne materiały, Podręcznik kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, wytyczne i wyjaśnienia zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, w zakładce Vademecum Wnioskodawcy/Beneficjenta RPO WP Oś I 
Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu (wydruk z generatora wraz z załącznikami) należy złożyć w formie papierowej w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia) oraz dodatkowo w formie elektronicznej (na płycie CD/DVD).
Generator wniosków dostępny jest na stronie internetowej www.podkarpackie.pl/generator/.
Wniosek powinien być dostarczony w zaklejonej kopercie (lub w innym zamkniętym opakowaniu), na której należy zamieścić:

 • adres odbiorcy,
 • nazwę i adres wnioskodawcy,
 • napis: Departament Wspierania Przedsiębiorczości oraz Nabór wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007–2013,
 • nazwę i nr osi priorytetowej, nr działania,
 • tytuł projektu
 •  adnotację „Nie otwierać do dnia 16 listopada 2011 r. do godz.7:30”.

Dodatkowe szczegółowe informacje na temat składania wniosków znajdują się w Regulaminie konkursu.

5. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:

1) Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie są: 
    - przedsiębiorcy,
    - szkoły wyższe,
    - jednostki naukowe, 
a) realizujące inwestycje na terenie województwa podkarpackiego, 
b) mające siedzibę (oddział) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - mające miejsce zamieszkania i zakład główny, w którym wykonywana jest działalność gospodarcza na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 
c) uprawnione do wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, tj. niewykluczone zgodnie z: 

- rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. 2009, Nr 214, poz. 1661),
- rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. 2010, Nr 236, poz. 1562),
- Linią demarkacyjną pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej,

d) przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc do dnia złożenia wniosku i uzyskujący przychody ze sprzedaży towarów i usług. Wymagana jest ciągłość wykonywania działalności gospodarczej przez wyżej wskazany okres, rozumiana jako dokonywanie przez przedsiębiorcę czynności faktycznych i prawnych zmierzających w sposób zorganizowany i ciągły do osiągnięcia celu zarobkowego.
W przypadku gdy Wnioskodawcą jest spółka cywilna warunek dotyczący okresu prowadzenia działalności powinni spełniać wszyscy wspólnicy spółki oraz sama spółka.
Jeżeli Wnioskodawcą jest szkoła wyższa warunkiem uczestnictwa w konkursie jest prowadzenie działalności statutowej przez minimum 12 miesięcy.


2) Przez ww. podmioty rozumie się:
a) Przedsiębiorca – podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub konsorcja prowadzące regularną działalność gospodarczą [Załącznik nr I Definicja małych i średnich przedsiębiorstw do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 9.8.2008 (L 214/3)].
b) Szkoły wyższe, tj. „uczelnie” - szkoły prowadzące studia wyższe, utworzone w sposób określony w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Uczelnią publiczną jest uczelnia utworzona przez państwo reprezentowane przez właściwy organ władzy lub administracji publicznej, natomiast uczelnią niepubliczną jest uczelnia utworzona przez osobę fizyczną albo osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną (art. 2 ust. 1 pkt. 1-3 ww. ustawy).
c) Jednostki naukowe – zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r., Nr 96, poz. 615 z późn. zm.) są to jednostki prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, takie jak: a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni, b) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, c) instytuty badawcze, d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, e) Polska Akademia Umiejętności, f) inne jednostki organizacyjne, niewymienione w lit. a-e, posiadające osobowość prawną i siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego nadawany na podstawie przepisów o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.


6. Typy projektów

1) Rodzaje projektów objętych wsparciem w ramach Działania 1.3 Regionalny system innowacji:
    Wsparcie inwestycyjne na rozbudowę lub tworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego w zakresie przedsięwzięć zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2013 (RSI) – kategoria 02.
2) W ramach niniejszego konkursu pomocą objęte są:
   a) projekty w zakresie infrastruktury badawczo-rozwojowej mające na celu zwiększenie zdolności podmiotów do świadczenia usług w zakresie B+R,
   b) projekty w zakresie infrastruktury badawczo-rozwojowej mające na celu zwiększenie zdolności podmiotów do świadczenia usług w zakresie B+R – w ramach pomocy de minimis,
   c) nabycie infrastruktury służącej do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych we własnym zakresie – w ramach pomocy de minimis.
3) Dofinansowaniu podlegają projekty wpływające na poprawę powiązań pomiędzy sferą nauki i gospodarki, poprzez świadczenie usług z zakresu B+R na rzecz przedsiębiorców, bądź prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych, których wyniki będą mogły być skomercjalizowane (w wyniku ich sprzedaży do gospodarki lub wdrożenia w praktyce gospodarczej).
4) Wsparciem objęte są projekty dotyczące zakupu aparatury naukowo-badawczej do prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych z zakresu Bio, Info, Techno lub Basic, obejmujące badania m.in. w następujących obszarach tematycznych:
- genetyka i biotechnologia w medycynie:

 • zaawansowana genetyka i jej zastosowanie,
 • zwalczanie głównych chorób,

- technologie społeczeństwa informacyjnego,
- nanotechnologie, materiały inteligentne i nowe procesy produkcyjne,
- aeronautyka i kosmos,
- bezpieczeństwo żywności i zagrożenia dla zdrowia,
- zrównoważony rozwój:

 • zrównoważone systemy energetyczne,
 • zrównoważony transport naziemny (w zakresie takim jak: redukcja zanieczyszczenia środowiska, w tym hałasu; opracowanie przyjaznych dla środowiska i wydajnych silników i układów paliwowych; paliwa alternatywne).


5) Pomoc nie jest udzielana na projekty dotyczące zakupu aparatury naukowo-badawczej do prowadzenia prac B+R z zakresu nauk humanistycznych, ekonomicznych, prawnych, teologicznych, wojskowych, o kulturze fizycznej, sztuki filmowej, sztuki muzycznej, sztuk plastycznych i sztuk teatralnych.
6) Wsparciem nie jest objęta infrastruktura służąca wdrożeniu wyników B+R, czyli komercjalizacji nowego produktu/usługi (zastosowaniu wyników prac badawczych w praktyce gospodarczej przedsiębiorcy).
7) Działalność badawczo-rozwojowa prowadzona na dofinansowanej aparaturze nie może być elementem procesu produkcyjnego (np. aparatura służąca do badania jakości produktów wytwarzanych przez przedsiębiorcę przed przekazaniem do sprzedaży), ani służyć w bieżącej działalności gospodarczej Wnioskodawcy (np. świadczenie usług geodezyjnych, diagnozowanie chorób pacjentów w trakcie procesu leczniczego), gdyż taka inwestycja może otrzymać pomoc w ramach Działania 1.1 schemat B RPO WP.
8) Wnioskodawca starając się o dofinansowanie, zobowiązany jest do sprawdzenia, czy jego projekt kwalifikuje się do współfinansowania ze środków RPO WP. Podstawowym dokumentem wskazującym na rozgraniczenie obszarów działania pomiędzy poszczególnymi programami operacyjnymi jest Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej. Przestrzeganie jej zapisów ma na celu uniknięcie wielokrotnego finansowania tych samych typów projektów ze środków europejskich. W ramach Działania 1.3 nie będą wspierane podmioty lub projekty wyłączone z uwagi na możliwość uzyskania komplementarnego wsparcia, w szczególności w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka” oraz pozostałych programów operacyjnych, w których występuje wsparcie na projekty związane z działalnością B+R.

7. Kryteria oceny projektów

Projekty będą wybierane do dofinansowania zgodnie z kryteriami określonymi w aktualnym Szczegółowym opisie priorytetów RPO WP na lata 2007 – 2013.

8. Poziom dofinansowania

1) Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu, określonych w Podręczniku kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (pkt 5.1.3 Działanie 1.3 Regionalny system innowacji, ppkt II Pozostałe projekty (dotyczy wniosków ubiegających się o dofinansowanie w trybie konkursowym) ) wynosi – poniżej 4 mln PLN.
2) Wysokość dofinansowania w odniesieniu do wydatków kwalifikowanych wynosi: 
   - do 70% wydatków kwalifikowanych - w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw (z wyłączeniem prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu oraz z wyłączeniem pomocy udzielanej na realizację dużego projektu inwestycyjnego), 
   - do 60% wydatków kwalifikowanych - w przypadku średnich przedsiębiorstw (z wyłączeniem prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu oraz z wyłączeniem pomocy udzielanej na realizację dużego projektu inwestycyjnego),
   - do 50% wydatków kwalifikowanych - w przypadku:

 • przedsiębiorstw niebędących mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą,
 • prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu.

Uwaga: maksymalna wartość pomocy de minimis brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez Wnioskodawcę w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro (w przypadku Beneficjenta pomocy prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego – 100 tys. euro).

9. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Na realizację projektów w ramach Działania 1.3 Regionalny system innowacji do rozdysponowania w ramach konkursu przewidziano kwotę 20 000 000 PLN*
* Szacunkowa kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów może ulec zmianie

10. Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu  - plik do pobrania

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Działanie 1.3 Regionalny system innowacji
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Działanie 1.3 Regionalny system innowacji.
 3. Wzór Biznesplanu Oś priorytetowa I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Działanie 1.3 Regionalny system innowacji.
 4. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Działania 1.3 Regionalny system innowacji.
 5. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach I Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 1.3 Regionalny system innowacji.
 6. Lista wskaźników produktów i rezultatów.
 7. Lista sprawdzająca dotycząca oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w trybie standardowym w ramach I Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, gdzie załącznikiem jest biznesplan.
 8. Wzór karty oceny merytorycznej projektu, zgłoszonego do dofinansowania w ramach RPO WP.
 9. Metodologia obliczania kryteriów jakościowych dla Działania 1.3 Regionalny system innowacji.
 10. Wzór umowy o dofinansowanie projektu.
 11. Wzór upoważnienia.

11. Procedura odwoławcza

W terminie 14 dni od otrzymania pisemnej informacji o wynikach oceny projektu wnioskodawca może wnieść protest w formie pisemnej do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013.
Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w Procedurze odwoławczej obowiązującej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013 dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r. dostępnej na stronie internetowej www.rpo.podkarpackie.eu/30, www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1.

12. Ważne informacje

Ze względu na potencjalnie dużą liczbę wniosków i ograniczone możliwości dofinansowania, Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie tylko jednego projektu w danym konkursie. Złożenie przez Wnioskodawcę więcej niż 1 wniosku w danym konkursie spowoduje, że żaden z projektów nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Realizacja projektu powinna rozpocząć się nie później niż 3 m-ce od daty określonej w umowie o dofinansowanie projektu. Zakończenie realizacji projektu (złożenie wniosku o płatność końcową) powinno nastąpić do dnia 30 czerwca 2013 r.
Inne ważne informacje dotyczące ogłoszonego konkursu uzyskać można osobiście w Departamencie Wspierania Przedsiębiorczości lub pod numerami telefonu (017) 747 6157, (017) 747 6107.

Zamieścił: Dorota Ćwiklińska
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH