Wrota Podkarpackie
Wrota  >  RPO WP 2007-2013  >  Vademecum wnioskodawcy/beneficjenta

Wyjaśnienia dla wnioskodawców przygotowujących wnioski o dofinansowanie w ramach działania 2.2 Infrastruktura energetyczna RPO WP

Informację udostępniono: 30.04.2012 12:34


W związku z powtarzającymi się pytaniami i wątpliwościami zgłoszonymi dotychczas przez wnioskodawców przygotowujących wnioski o dofinansowanie w ramach trwającego naboru wniosków w działaniu 2.2 Infrastruktura energetyczna RPO WP poniżej przedstawiono wyjaśnieniaprzygotowanena podstawie udzielonych dotychczas odpowiedzi.
 
1.    Czy na obszarach objętych interwencją PROW, dla projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii, gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie mniejsze niż 3 mln zł ?
W świetle obowiązujących limitów wynikających z Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej z dnia 18 października 2011 r. w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych dla projektów obejmujących roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie przedsięwzięć dotyczących odnawialnych źródeł energii realizowanych na obszarach objętych interwencją PROW, których wnioskodawcą jest gmina - minimalna wartość dofinansowania wynosi poniżej 3 mln PLN tylko w przypadku gdy gmina nie może już korzystać ze wsparcia z PROW (np. gdy z PROW otrzymała wsparcie na 2,5 mln PLN, a kolejny projekt ma wartość przekraczającą pozostałą kwotę możliwą do wykorzystania w PROW). 
Jednakże w ramach niniejszego konkursu gminy mogą składać projekty realizowane na obszarach objętych interwencją PROW obejmujące roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie przedsięwzięć dotyczących odnawialnych źródeł energii również, gdy wnioskowane kwoty ich dofinansowania są niższe niż 3 mln zł, gdyż cała alokacja PROW dla przedsięwzięć dotyczących odnawialnych źródeł energii została już rozdysponowana.
 
2.    Czy Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej mogą ubiegać się o dofinansowanie ?
Zgodnie z zapisami ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie oraz Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej w ramach działania 2.2 z możliwości ubiegania się o dofinansowanie wykluczone są:
A.     zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest: minister, centralny organ administracji rządowej, publiczna uczelnia medyczna, publiczna uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych,
B.     zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest przedsiębiorstwo.
 
            W świetle obowiązującej ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ww. podmioty niekwalifikujące się do dofinansowania należy utożsamiać z:
1. w zakresie wskazanym w lit. A - podmiotami, o których mowa w art. 6, ust. 1, pkt 1) i 2) tj. utworzonymi i prowadzonymi przez Skarb Państwa reprezentowany przez ministra, centralny organ administracji rządowej podmiotami leczniczymi w formie spółki kapitałowej i jednostki budżetowej oraz podmiotami, o których mowa w art. 6, ust. 6 tj. utworzonymi i prowadzonymi przez uczelnie medyczne podmiotami leczniczymi w formie spółki kapitałowej.
2. w zakresie wskazanym w lit. B - podmiotami, o których mowa w art. 4, ust. 1, pkt. 1) tj. przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 459 i Nr 106, poz. 622) we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
     Dopuszczone jako beneficjenci działania 2.2 są natomiast podmioty wskazane w art. 6, ust. 2, pkt. 1) tj. utworzone i prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego podmioty lecznicze w formie spółki kapitałowej.
 
3.    Czy gmina  może ubiegać się o dofinansowanie na docieplenie należącego do niej budynku, użytkowanego przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej?
Nie. W przypadku, gdy planowany do termomodernizacji budynek stanowi własność gminy, ale użytkowany jest przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej tj. np. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, nie może on być przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach omawianego działania, gdyż wskazani użytkownicy, którzy będą korzystać z efektów projektu, nie kwalifikują się do żadnej kategorii beneficjentów przewidzianej w ramach analizowanego naboru.
 
4.     Czy w przypadku wynajmu powierzchni pod działalność komercyjną w budynkach, na których zamontowane zostaną kolektory słoneczne/ogniwa fotowoltaiczne koszty odnoszące się wynajmowanych części budynków będą niekwalifikowane ?
Tak. W załączniku nr 14 do Regulaminu konkursu zawarto następujący zapis: Koszty związane z termomodernizacją części budynków wynajmowanych podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą będą kosztami niekwalifikowanymi np. gabinet stomatologiczny, prywatna apteka, poczta.
Określenie kosztów kwalifikowanych możliwe jest proporcjonalnie w odniesieniu do całkowitej powierzchni użytkowej budynku lub na podstawie innych realnych wyliczeń. Wybór w tej kwestii należy do beneficjenta jednakże należy podkreślić, iż sposób określenia powierzchni użytkowej kwalifikującej się do wsparcia w ramach RPO WP powinien być przejrzysty i zrozumiały.
Ww. zasady obowiązują również w odniesieniu do projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii, tj. jeżeli część budynku, w którym będą np. instalowane kolektory słoneczne, jest wynajmowana pod działalność komercyjną, z kosztów kwalifkowalnych należy wyłączyć odpowiednią część wydatków proporcjonalnie do powierzchni wynajmowanej komercyjnie w odniesieniu do całkowitej powierzchni użytkowej budynku lub na podstawie innych realnych wyliczeń.
Do powierzchni wynajmowanych komercyjnie należy zaliczyć również te wynajmowane NZOZ-om nieuprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w niniejszym konkursie.
 
5.     Czy można złożyć wniosek obejmujący częściową termomodernizację budynku ?
Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WP projekty składane w ramach działania 2.2 z zakresu „Termomodernizacji, zmiany źródła wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw” powinny dotyczyć kompleksowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej.
Kompleksowa termomodernizacja powinna obejmować prace, które spowodują maksymalną możliwą do uzyskania poprawę efektywności energetycznej budynku. Podjęte prace powinny być zgodne z optymalnym wariantem wskazanym w audycie energetycznym dla danego budynku.
Wyjątkowo, w sytuacji, gdy część prac została wykonana w latach wcześniejszych możliwe jest ubieganie się dofinansowanie projektu, w którym zostaną ujęte tylko niektóre elementy termomodernizacji. W takim przypadku zadania zaplanowane w składanym wniosku - łącznie z zadaniami wykonanymi już w latach wcześniejszych - powinny spowodować maksymalną poprawę efektywności energetycznej danego budynku.
Dopuszcza się możliwość składania wniosków obejmujących niektóre elementy termomodernizacji w przypadku, gdy część zadań wykonano w latach wcześniejszych ze środków własnych lub ewentualnie w ramach RPO WP, ale nie w ramach działania 2.2.
Dopuszczalna jest np. sytuacja, w której zainstalowane zostaną kolektory słoneczne na basenie, którego budowa została dofinansowana w ramach działania 5.3 B Inna infrastruktura sportowa lub zmodernizowana zostanie kotłowania w szkole, w której wymieniono okna podczas remontu sfinansowanego w ramach działania 5.1 B System oświaty. W takim przypadku beneficjent musi zapewnić, iż prowadzone w ramach projektu w dz. 2.2 prace nie wpłyną negatywnie na trwałość projektu zrealizowanego w ramach działania 5.3 B czy 5.1 B, a jeśli podczas instalacji kolektorów czy prac w kotłowni wystąpią jakieś zniszczenia - zostaną one usunięte przez beneficjenta na własny koszt i zostanie przywrócony stan nie gorszy niż osiągnięty dzięki realizacji projektów.
Nie dopuszcza się natomiast w niniejszym konkursie składania projektów dotyczących częściowej termomodernizacji w odniesieniu do budynków, które były już przedmiotem projektów w ramach działania 2.2 w poprzednim konkursie. Przykładowo zmiana źródła ciepła, czy instalacja kolektorów słonecznych w budynku, który podlegał termomodernizacji w poprzednim konkursie nie jest dopuszczalna.
 
6.    Czy można pobierać opłaty za wynajem sal lekcyjnych w budynku szkoły będącym przedmiotem wniosku w dz. 2.2 np. prywatnej szkole językowej, czy niepublicznej uczelni wyższej?
Opracowane przez Instytucję Koordynującą RPO Stanowisko w sprawie sposobu oceny występowania pomocy publicznej w projektach z zakresu edukacji przewidzianych do dofinansowania w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych zawiera zapisy stanowiące, iż weryfikacja zgodności projektu i udzielonego dofinansowania z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej jest obowiązkowym elementem działań kontrolnych prowadzonych w trakcie realizacji projektu oraz po jego zakończeniu. Ww. stanowisko stwierdza, iż w przypadku pobierania opłat za korzystanie z infrastruktury edukacyjnej – należy zastosować mechanizm ograniczający wielkość wsparcia.
Instytucja Koordynująca RPO zaproponowała przyjęcie rozwiązania, polegającego na uznaniu wydatków kwalifikowanych w odpowiedniej proporcji.
W ramach powyższego proponuje się rozważenie dwóch sposobów wyliczania proporcji, w jakiej dana infrastruktura będzie wykorzystywana w ramach publicznego systemu oraz komercyjnie:
a)    na podstawie szacunkowej kalkulacji proporcji, w jakiej dana infrastruktura będzie wykorzystywana w ramach systemu finansowanego ze środków publicznych i komercyjnie (na przykład – w przypadku sal lekcyjnych – wyliczenia osobogodzin tj. liczba osób korzystających pomnożona przez liczbę godzin planowanych do wykorzystania w ramach systemu publicznego i komercyjnie),
b)    na podstawie kalkulacji proporcji przychodów uzyskiwanych ze środków publicznych oraz przychodów uzyskiwanych w związku z działalnością komercyjną (w zakresie, w jakim dotyczy to przedmiotu projektu).
 
Zatem, w przypadku planowanego pobierania opłat za jakikolwiek wynajem powierzchni w budynkach infrastruktury edukacyjnej, które są przedmiotem projektu w dz. 2.2 (np. są termomodernizowane lub montowane są w nich pompy ciepła, kolektory słoneczne, itp.) należy zastosować jeden ww. sposobów obliczeń i ubiegać się o odpowiednio pomniejszoną wielkość dofinansowania.
 
7.     O jaką maksymalną kwotę dofinansowania można ubiegać na projekt z zakresu wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej ?
Należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z warunkami konkursu na dofinansowanie projektów z zakresu wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej przeznaczono kwotę 2 mln zł. Zatem wnioskowana wartość dofinansowania z EFRR w projektach z ww. rodzaju nie może przekroczyć ww. kwoty (niezależnie od dużo wyższych dopuszczalnych limitów całkowitych wydatków niezbędnych do realizacji projektu).
 
8.    Czy podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie projektu z zakresu termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw, może być jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych, która nie posiada osobowości prawnej np. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji będący jednostką budżetową ?
W przypadku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji będącego jednostką budżetową gminy, mając na uwadze, iż MOSiR nie posiada osobowości prawnej i infrastruktura, która miałaby być przedmiotem wniosku jest własnością Gminy - wniosek powinien zostać złożony przez gminę.
Jeśli jednakże ww. jednostka organizacyjna złoży wniosek samodzielnie w oparciu o odpowiednie upoważnienia władz gminy zostanie on uznany za wniosek złożony przez tę jednostkę samorządu terytorialnego i tym samym nie będzie możliwe złożenie przez nią innego wniosku z zakresu termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw (zgodnie z ogłoszeniem o naborze dany podmiot może złożyć tylko 1 wniosek).
 
9. O jaki maksymalny poziom dofinansowania można starać się dla projektu podlegającego regułom pomocy publicznej ?
W ramach niniejszego konkursu dopuszcza się możliwość składania projektów, w których występuje pomoc publiczna tylko, gdy jej udzielenie jest możliwe na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych.
Wysokość dofinansowania uzależniona jest od zakwalifikowania wnioskodawcy jako małego (dofinansowanie maksymalnie 70% wydatków kwalifikowanych), średniego (dofinansowanie maksymalnie 60% wydatków kwalifikowanych) lub dużego przedsiębiorcy (dofinansowanie maksymalnie 50% wydatków kwalifikowanych).
W celu określenia wielkości przedsiębiorstwa pomocny może być poradnik Nowa definicja MŚP zamieszczony na stronie internetowej http://ec.europa.eu/ enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_pl.pdf
Możliwe jest również udzielenie pomocy de minimis na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych.
 
10.Czy kosztem kwalifikowalnym będzie zakup i montaż kolektorów na domach prywatnych ?
Nie. Zgodnie z zapisami Podręcznika kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP wydatki w ramach projektu realizowane w budynkach mieszkalnych są niekwalifikowane.
W związku z powyższym nie ma możliwości ubiegania się o dofinansowanie w omawianym konkursie dla projektów polegających na zakupie i montażu kolektorów słonecznych dla gospodarstw indywidualnych.
Zamieścił: Paweł Ciejka
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH