Wrota Podkarpackie
Wrota  >  RPO WP 2007-2013  >  Aktualności

Założenia do naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne – nabór 2013

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


 

 

 

Załącznik  do Uchwały Nr 210/4924/13
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia  12 lutego 2013  r.


Na realizację projektów w ramach planowanego naboru, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne przewidziano do rozdysponowania w ramach konkursu 30 mln PLN* 
     * Szacunkowa kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów może ulec zmianie

Podstawa prawna przyznawania pomocy: Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. Nr 236, poz.1562).

Podmioty uprawnione do dofinansowania: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa określone w Szczegółowym opisie priorytetów RPO WP na lata 2007–2013.

Poziom dofinansowania:
mikro-, małe przedsiębiorstwa oraz średnie przedsiębiorstwa – do 55% wydatków kwalifikowanych

Kwoty wsparcia:  minimalna – 10 tys. PLN
                         maksymalna – 500 tys. PLN

   

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu na podstawie Szczegółowego opisu priorytetów RPO WP na lata 2007-2013:

- inwestycje przede wszystkim oparte na szeroko rozumianych innowacjach i wiedzy,
- inwestycje polegające na rozszerzeniu  zakresu działania przedsiębiorstwa,
- inwestycje z zakresu zmian w procesie produkcyjnym lub sposobie świadczenia usług, a także unowocześnienia  wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej.

Kwalifikowalność wydatków:
Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem zaliczane będą wydatki poniesione przez Wnioskodawcę po dniu złożenia wniosku  o dofinansowanie.

Wydatki kwalifikowane:

 1. Wydatki na nabycie nowych lub używanych środków trwałych na stałe zainstalowanych w projekcie i ściśle związanych z realizacją projektu pod warunkiem, że środki te będą włączone w rejestr środków trwałych Beneficjenta oraz wydatki te będą traktowane jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości, pod warunkiem, że środek trwały nie jest:
  • gruntem (nr 0 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
  • budynkiem i lokalem, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielczym prawem do lokalu niemieszkalnego (nr 1 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
  • środkiem transportu ( nr 7 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
  • wyposażeniem, aparatem i sprzętem medycznym (nr 802 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
  • wyposażeniem technicznym dla prac biurowych (nr 803 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
  • narzędziem, przyrządem, ruchomością i wyposażeniem pozostałym (nr 808 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
  w przypadku używanych środków trwałych, środek ten nie był współfinansowany z publicznych środków krajowych ani wspólnotowych w okresie 7 lat poprzedzających datę dokonania zakupu danego środka trwałego przez Beneficjenta. Dokumentację wymaganą w przypadku zakupu używanego środka trwałego reguluje zapis w punkcie 3.10.1 niniejszego podręcznika.
 2. Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych poprzez nabycie licencji (pod warunkiem, że: będą wykorzystywane wyłącznie przez nabywcę, podlegają amortyzacji, będą nabyte od osoby trzeciej na warunkach rynkowych, będą stanowiły majątek Beneficjenta, zostanie zachowany okres trwałości).
 3. Koszty podatku VAT, jeśli zgodnie z odrębnymi przepisami Beneficjentowi nie przysługuje prawo jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług.

Termin realizacji projektu:
Realizacja projektu musi rozpocząć się nie później niż 3 miesiące od daty określonej w umowie o dofinansowanie projektu.
Złożenie wniosku o płatność końcową powinno nastąpić do 31 grudnia 2014.
Terminy dotyczące dostarczania niezbędnych dokumentów, podpisywania umów, rozpoczynania realizacji inwestycji oraz termin jej zakończenie nie będą mogły ulegać wydłużeniu ze względu na zbliżającą się datę zakończenia realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu:
Nie później niż w IV kwartale 2013.

Uwagi:

Wnioskodawca będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie tylko jednego projektu w danym konkursie. Złożenie przez Wnioskodawcę więcej niż 1 wniosku w danym konkursie spowoduje, że żaden z projektów nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Pełna informacja i dokumentacja konkursowa zostanie opublikowana na stronach internetowych z chwilą ogłoszenia naboru.
Nabór będzie trwał 30 dni kalendarzowych.


         
Zamieścił: Dorota Ćwiklińska
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH