Wrota Podkarpackie
Wrota  >  RPO WP 2007-2013  >  Aktualności

Konkurs na scenariusz lekcji z zakresu wiedzy o Unii Europejskiej oraz Funduszach Europejskich

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


   Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ogłasza konkurs na scenariusz lekcji z zakresu wiedzy o Unii Europejskiej oraz Funduszach Europejskich.
  
  Konkurs skierowany jest do nauczycieli uczących w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a jego celem jest upowszechnienie wśród młodzieży szkolnej wiedzy na temat istoty i struktury Unii Europejskiej oraz Funduszy Europejskich, w tym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, dostarczenie nauczycielom narzędzi do prowadzenia zajęć szkolnych i zajęć pozalekcyjnych w ramach szkolnych klubów europejskich oraz wzbogacenie tradycyjnych metod nauczania w szkołach.

  Tematem konkursu jest przygotowanie scenariusza cyklu trzech lekcji w następujących kategoriach:

I.    Szkoły gimnazjalne
II.   Szkoły ponadgimnazjalne.

  Tematyka lekcji powinna koncentrować się na następujących zagadnieniach: historia, struktura, instytucje Unii Europejskiej, istota Funduszy Europejskich oraz korzyści płynące z członkostwa Polski w Unii.

Prace w zamkniętych kopertach należy składać w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pok. 342 (sekretariat), w godz. 7.30 - 15.30 lub przesłać pocztą na adres:    Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów (bez podania na przesyłce nazwiska i adresu autora), w terminie do 30 listopada 2011 r. (brana jest pod uwagę data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego, nie decyduje data stempla pocztowego).
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne w wysokości od 1 000 do 2 000 PLN. Istnieje również możliwość przyznania wyróżnień.
      
Szczegółowe informacje nt. konkursu zawarte są w regulaminie.

Zapraszamy do udziału !


Materiały konkursowe do pobrania:

 * Regulamin konkursu
 * Karta zgłoszenia
 * Oświadczenie


Zamieścił: Kasper Bosek
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH