Wrota Podkarpackie
Wrota  >  PROW 2007-2013  >  Dokumenty

Dokumenty - 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Informację udostępniono: 10.05.2013 13:14


Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” obowiązuje od dnia 3 września 2011 r.

Wszyscy wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w ramach naborów wniosków, w których dzień 3 września 2011 r. wypadał w trakcie trwania naboru (do wszystkich wniosków złożonych w ramach naboru) będą zobowiązani w ramach uzupełnień/wyjaśnień dokonać poprawy formularza wniosku, tj. złożyć wniosek o przyznanie pomocy na nowym formularzy w wersji PROW_413_311/11/01.

Konieczność ta wynika z faktu wejścia w życie w dniu 3 września 2011 r. przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 sierpnia 2011 r. przepisów rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. 2011 nr 172, poz. 1027).

wersja edytowalna

 

wersja nieedytowalna

 

instrukcje

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

Obowiązuje od 6 kwietnia 2011 r. oraz w ramach naborów, które obejmowały dzień 6 kwietnia 2011 r.

wersja edytowalna

wersja nieedytowalna

Obowiązuje do 5 kwietnia 2011 r. oraz w ramach naborów, które zakończyły się do 5 kwietnia 2011 r.

wersja edytowalna

wersja nieedytowalna

instrukcje

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

Odnowa i rozwój wsi

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

       

Formularze (wer. 5/z) obowiązujące dla naborów wszczętych po 31.10.2012 r.

Formularze (wer. 4/z) obowiązujące dla naborów, które rozpoczną się nie wcześniej niż w dniu 01.06.2012

Formularze (wer. 3/z) obowiązujące od 18.09.2010 oraz dla naborów nie zakończonych do dnia 30.08.2010

Formularze obowiązujące dla naborów zakończonych przed dniem 30.08.2010

Formularze obowiązujące do 06.05.2010

Formularze umów

 • Umowa przyznania pomocy - ma zastosowanie dla spraw wszczętych w terminach składania wniosków o przyznanie pomocy, które upłynęły przed dniem 30.08.2010
 • Umowa o przyznanie pomocy - ma zastosowanie dla spraw wszczętych w terminach składania wniosków o przyznanie pomocy, które upłynęły nie wcześniej niż 30 sierpnia 2010 r., a przed 18 września 2010 r.
 • Umowa o przyznanie pomocy - ma zastosowanie dla spraw wszczętych w terminach składania wniosków o przyznanie pomocy, które upłynęły nie wcześniej niż 18 września 2010 r. 
   

 

Wniosek następcy o przyznanie pomocy

Wersja 2/z - obowiązuje od 12.04.2012 r

 

 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

 

Dokumenty obowiązujące od 03.10.2011

Dokumenty obowiązujące od 17.05.2010

Dokumenty obowiązujące do 16.05.2010

 

Małe projekty

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

 

Dokumenty obowiązujące dla naborów wszczętych w terminach składania wniosków o przyznanie pomocy, które rozpoczęły bieg nie wcześniej niż 31 stycznia 2013 r. (wersja 7z)

Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów wraz z instrukcją jego wypełnienia obowiązuje dla naborów wszczętych w terminach składania wniosków o przyznanie pomocy, które rozpoczęły bieg nie wcześniej niż 31 stycznia 2013 r. 

 • Wniosek o przyznanie pomocy - wersja edytowalna (pdf) - wersja z 10.05.2013
 • Instrukcja wypełniania wniosku - wersja z 17.04.2013
 • Projekt umowy

   

  Dokumenty obowiązujące dla naborów, które rozpoczęły swój bieg od dnia 6 kwietnia 2012 r. (wersja 6z)

  Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów wraz z instrukcją jego wypełniania obowiązuje dla naborów, które rozpoczęły bieg od dnia 6 kwietnia 2012 r.

  • Wniosek o przyznanie pomocy - wersja edytowalna (pdf)  - wersja z 17.12.2012
  • Załącznik do Wniosku o przyznanie pomocy Uwaga! W dniu 8 czerwca weszłą w życie ustawa z 30 marca 2012 r. o zmianie ustawy o uruchomieniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz.U. z 2012, poz. 577). Od tego dnia Wnioskodawcy mogą ubiegać się o wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji zkładając wraz z wnioskiem - Załącznik do Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi składany w przypadku, gdy Wnioskowawca ubiega się o środki przeznaczone na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji.
  • Instrukcja wypełniania wniosku - Uwaga! Nowa wersja Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów (05.11.2012)
  • Projekt umowy

  Dokumenty obowiązujące od 18.07.2011 (wersja 5z)

   

 • Dokumenty obowiązujące od 30.08.2010 (wersja 4z)

  UWAGA! W celu ułatwienia przygotowania wniosków o przyznanie pomocy został opracowany aktywny formularz wniosku w wersji 4z w formacie .pdf. Wraz z wersją papierową wniosku o przyznanie pomocy (wydrukowana wersja aktywnego formularza), Wnioskodawca powinien złożyć jego wersję elektroniczną na nośniku danych (zalecane jest przekazanie wniosku na płycie CD/DVD), co wpłynie na usprawnienie obsługi wniosku. Na ww. nośniku danych powinien znajdować się tylko i wyłacznie plik zawierający wniosek w formacie PDF. W celu prawidłowej obsługi aktywnego formularza wniosku konieczne jest używanie Acrobat Readera 9.3 lub nowszej. Wersje te są do pobrania na stronie www.adobe.com .

  UWAGA! W związku z udostępnieniem aktywnego formularza wniosku w formacie .pdf obowiązuje nowa wersja Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013 (IW-1_413_MP w wersji 4z z dnia 27.06.2011). Dokonane zmiany zostały wyróżnione kolorem niebieskim. Kolor żółty dotyczy zmian wprowadzonych do instrukcji z 12.05.2011 r. 

   Dokumenty obowiązujące do 29.08.2010

  Formularze umów

        
  • Umowa przyznania pomocy - ma zastosowanie dla spraw wszczętych na podstawie wniosków o przyznanie pomocy złożonych do 9 maja 2010 r.       
  • Umowa o przyznanie pomocy - ma zastosowanie dla spraw wszczętych na podstawie wniosków o przyznanie pomocy złożonych od 10 maja 2010 r. w terminach składania wniosków o przyznanie pomocy, które upłynęły przed 30 sierpnia 2010 r.
  • Umowa o przyznanie pomocy - ma zastosowanie dla spraw wszczętych na podstawie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w terminach składania wniosków o przyznanie pomocy, które upłynęły nie wcześniej niż 30 sierpnia 2010 r.
  • Umowa o przyznanie pomocy - ma zastosowanie w tych postępowaniach w sprawie przyznania pomocy, do których dotychczas zastosowanie miały umowy w wersji 4z -  dla postępowań, które nie zostały zakończone do dnia 18.10.2011 r.

   

  Wniosek  o przyznanie pomocy nabywcy przedsiebiorstwa/nastepcy prawnego beneficjenta 

   

   

  WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

  Dokumenty obowiązujące od 15.05.2013

  UWAGA

  Formularz wniosku o płatność (WoP_413_MP_7z) w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów wraz z instrukcją jego wypełniania w wersji 7z obowiązuje od 15 maja 2013 r.

   

 • wniosek o płatność aktywny 
 • załącznik 16 aktywny
 • załącznik 21b aktywny
 • załącznik 21d aktywny
 • instrukcja wypełniania wniosku - nowa wersja (05.11.2012)

   

  Dokumenty obowiązujące od 01.08.2012.

  UWAGA!

  Od dnia 1 sierpnia 2012 r. Beneficjenci działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów mają obowiązek składać wniosek o płatność na formularzu w wersji 6z. Beneficjenci, którzy składają wnioski o płatność w ramach ww. działania obowiązkowo do papierowej wersji wniosku, (która stanowi wydruk z wypełnionego aktywnego formularza wniosku o płatnosc) dołączają wersję elektroniczną tego aktywnego formularza wniosku na informatycznym nośniku danych 

 • wniosek o płatność aktywny - nowa wersja (17.12.2012)
 • załącznik 16 aktywny
 • załącznik 21b aktywny
 • załącznik 21d aktywny
 • instrukcja wypełniania wniosku - nowa wersja (05.11.2012)

   

  Dokumenty obowiązujące od 15.12.2011.

  Formularz wniosku o płatność w wersji 5z obowiązuje Beneficjentów od 15 grudnia 2011 r. Beneficjenci mogą wykorzystać formularz .pdf do odręcznego wypełniania albo aktywny formularz wniosku .pdf do elektronicznego wypełniania, który zastępuje formularz w formacie .xls (Excel).

  Z wersją papierową wniosku o płatność (wydrukowana wersja aktywnego formularza w formacie .pdf), Beneficjent powinien złożyć jego wersję elektroniczną na nośniku danych (CD/DVD). Na ww. nośniku danych powinien znajdować się wyłacznie plik zawierający wniosek w formacie .pdf.

  W celu prawidłowej obsługi aktywnego formularza wniosku konieczne jest używanie programu Acrobat Readera w wersji 9.3 lub nowszej. Wersje te są do pobrania na stronie www.adobe.com.

  Zmiany w nowej wersji Instrukcji wypełniania wniosku o płatność dotyczące posługiwania się aktywnym formularzem .pdf zostały wyrównione kolorem.

  Dokumenty obowiązujące od 29.11.2010.

  Formularz wniosku obowiązuje także Beneficjentów, którzy zawarli przed dniem 29 listopada 2010 r. umowy przyznania pomocy w wersji 3z oraz 4z. Jeśli Beneficjent złoży wniosek na formularzu w wersji poprzedniej (3z), będzie zobowiązany w ramach uzupełnień/wyjaśnień złożyć wniosek o płatność na obowiązującym formularzu (4z).

 • Dokumenty obowiązujące od 17.05.2010

  Dokumenty obowiązujące do 16.05.2010

   

   

   

 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy w wersji 5 z obowiązuje od 18 lipca 2011 r. Jednakże, jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek na formularzu w wersji 4z przed dniem udostępnienia formularza wniosku na wersji 5z na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo wojewódzkiej jednostki organizacyjnej albo po jego udostępnieniu, jednak nie później niż do 10.10.2011 r. nie będzie wezwany do złożenia wniosku na nowym formularzu
  Zamieścił: Bogdan Lekacz
  Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

  Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
  Realizacja COMARCH