Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Praca  >  Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa ma na celu pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w planowaniu i organizowaniu życia zawodowego. Doradcy zawodowi pomagają osobom mającym trudności z podjęciem lub realizacją decyzji zawodowych.

Trudności te mogą mieć związek z brakiem umiejętności oceny własnych możliwości zawodowych, przewidywania skutków własnych wyborów związanych z pracą czy korzystania z informacji o rynku pracy itp. Doradcy pomagają osobom, które chcą się przekwalifikować się lub podjąć działalność gospodarczą, zamierzają powrócić na rynek pracy, podjąć dalszą naukę itp. W procesie poradnictwa doradcy wykorzystują czasami testy, najbardziej popularne to Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych i Bateria Testów Uzdolnień Ogólnych.
Usługa poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej świadczona jest przez powiatowe urzędy pracy oraz przez centra informacji i planowania kariery zawodowej wojewódzkich urzędów pracy.

Bezrobotni i poszukujący pracy mogą uzyskać od doradców zawodowych pomoc w:

 • określeniu na czym polegają ich rzeczywiste trudności w znalezieniu pracy,
 • rozpoznaniu swoich preferencji i predyspozycji zawodowych,
 • wyborze odpowiedniego rodzaju pracy lub kierunku szkolenia czy przekwalifikowania,
 • zaplanowaniu ścieżki kariery zawodowej,
 • uzyskaniu informacji o zawodach i umiejętnościach poszukiwanych na rynku pracy.

Usługa poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej świadczona jest w kilku formach:

 • porady indywidualnej
 • porady grupowej
 • informacji zawodowej indywidualnej
 • informacji zawodowej grupowej Osoba, która nie potrzebuje porady zawodowej, a jedynie chce zdobyć informacje niezbędne w procesie realizacji planów zawodowych, może skorzystać z zasobów informacji zawodowej. Informacja zawodowa to pewien zakres wiedzy przydatnej w poszukiwaniu zatrudnienia, planowaniu drogi zawodowej i adaptacji zawodowej.

W urzędach pracy dostępne są różne informacje zawodowe:

 • Informacja o zawodach - zawiera opisy czynności, zadań, wymagań, dróg kształcenia i podnoszenia kwalifikacji w poszczególnych zawodach,
 • Informatory o szkołach różnego typu - o zasięgu lokalnym, regionalnym i krajowym.
 • Katalogi instytucji szkoleniowych - zawierają m.in. informacje o tematach, wymaganiach, warunkach, czasie trwania i kosztach szkoleń realizowanych przez różne instytucje.
 • Informacje o lokalnym rynku pracy - zawierają m.in. dane o bezrobociu w podziale na zawody, informacje o ofertach pracy, prognozy dotyczące poszczególnych zawodów.
 • Wykazy instytucji doradczych, administracyjnych, ekonomicznych, wspomagających uruchomienie działalności gospodarczej.
 • Inne informatory, poradniki, katalogi, wzory podań, życiorysów, listów motywacyjnych itp.
 • Filmy video o zawodach oraz filmy instruktażowe np.: jak rozmawiać z pracodawcą.

W urzędach pracy dostępny jest także program komputerowy DORADCA 2000, który umożliwia dostęp do różnorodnego typu informacji zawodowej. Program ten w części przeznaczonej dla wszystkich użytkowników dostępny jest również poprzez sieć internetową pod adresem https://doradca.praca.gov.pl.

Poradnictwo zawodowe jest skierowane także do pracodawców w formie pomocy w doborze kandydatów do pracy, w szczególności na udzielaniu informacji i doradztwie w tym zakresie.

 

Źródło: http://www.psz.praca.gov.pl/

Zamieścił: Adriana Wojdon
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH