Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Praca  >  Aktualności

Prace społecznie użyteczne w mieście Sanoku

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej po raz kolejny organizuje w mieście Sanok prace społecznie użyteczne. Jest to możliwe na mocy porozumienia w sprawie organizacji tych prac pomiędzy Powiatem Sanockim (Powiatowym Urzędem Pracy), a Gminą Miasta Sanoka (Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej).
Tegoroczna edycja prac społecznie użytecznych rozpoczęła się 1 marca 2011 r. Uczestniczy w niej 20 bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, z terenu Sanoka (o 2 osoby więcej w stosunku do roku 2010).
Prace społecznie użyteczne służą wsparciu lokalnej społeczności. Organizowane są, m.in. w Towarzystwie Pomocy im. Św. Brata Alberta w Sanoku (Dom Bezdomnego Inwalidy, Jadłodajnia), Polskim Komitecie Pomocy Społecznej w Sanoku oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sanoku.
W Domu Bezdomnego Inwalidy osoby bezrobotne opiekują się osobami niepełnosprawnymi, pomagają w kuchni, zajmują się ogrodem, wykonują prace porządkowe i remontowe w budynku jak i na zewnątrz. W Jadłodajni im. Św. Brata Alberta kobiety pomagają w przygotowywaniu posiłków, wydawaniu ich, zmywają naczynia itp. W PKPS pracuje jedna osoba, która pomaga w rozładowywaniu i wydawaniu żywności, prowadzeniu ewidencji darów znajdujących się w magazynie. Natomiast w MOPS wykonywane są dwa rodzaje prac, tj.: pomoc w pracach administracyjno - biurowych i prace remontowo - porządkowe.
Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne zachowuje status bezrobotnego, jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym oraz ubezpieczeniem wypadkowym. Pracować możne w wymiarze do 10 godzin tygodniowo, z wynagrodzeniem co najmniej 7,10 zł za godzinę, (kwota podlega waloryzacji). Zaplanowano, że łączna kwota świadczeń przeznaczonych na wypłaty wyniesie około 52.000,00 zł, z czego refundacja z Funduszu Pracy stanowić będzie nie więcej niż 60%. Pomiędzy podmiotem, u którego wykonywane są prace, a osobą bezrobotną nie nawiązuje się stosunek pracy oraz nie jest zawierana żadna umowa.
Prace społecznie użyteczne są instrumentem aktywizacji społeczno – zawodowej i stanowią istotny element aktywnych form pomocy na rzecz osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Zwiększenie tej formy wsparcia powinno spowodować bardziej trafne kierowanie pomocy socjalnej do osób rzeczywiście jej potrzebujących. Stosowana jest zasada, że odmowa pracy na rzecz gminy wiązać się będzie z odmową udzielania pewnych rodzajów wsparcia.

Przygotowała:
Ewa Sieradzka
MOPS Sanok

Zamieścił: Piotr Bartnik
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH