Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Co to są Wrota  >  Cyfrowy Urząd

Cyfrowy Urząd

Informację udostępniono: 14.11.2008 08:20


Cyfrowy Urząd, czyli moduł elektronicznych procedur urzędowych służyć ma zwiększeniu efektywności działania administracji publicznej, związanej ze świadczeniem usług publicznych przy jednoczesnym polepszeniu przejrzystości pracy administracji. Elektronicze procedury urzędowe mają uprościć załatwienie spraw w urzędach administracji publicznej województwa podkarpackiego oraz umożliwić uzyskanie na ich temat informacji poprzez wykorzystanie sieci Internet. Innymi słowy każdy obywatel przy pomocy Cyfrowego Urzędu będzie miał możliwość załatwienia swoich spraw bez potrzeby udawania się do właściwego urzędu. 

Załatwianie spraw w urzędzie w sposób tradycyjny wiąże się z wypełnianiem szeregu formularzy, załączaniem dokumentów, a czasem także z uiszczaniem koniecznych opłat. W Cyfrowym Urzędzie papierowy formularz zostanie zastąpiony formularzem HTML. W tym formularzu petent wprowadzi swoje dane, treść wniosku oraz inne informacje związane ze sprawą. Taki formularz zostanie poddany odpowiedniej walidacji, czyli sprawdzeniu pod względem kompletności, formatu oraz poprawności wprowadzonych danych. Po poprawnej weryfikacji formularza trafi do systemu Wrót Podkarpackich i umieszczony zostanie w bazie modułu procedur elektronicznych, co pozwoli na zainicjowanie sprawy po stronie urzędu. Po przyjęciu przez system formularza użytkownik otrzyma ekran zwrotny z potwierdzeniem oraz numerem sprawy. Numer ten jest generowany on-line, automatycznie przez system na podstawie informacji powiązanych ze wzorem formularza. Identyfikator sprawy umożliwia petentowi śledzenie jej statusu poprzez przeglądarkę internetową. Wypełnienie formularza będzie wymagało o petenta wcześniejszego zarejestrowania się w Cyfrowym Urzędzie. Założenie konta pozwoli później na automatyczne wypełnianie niektórych pól formularzy wniosków na podstawie danych z profilu petenta. Również dzięki skojarzeniu złożonych wniosków z kontem petent będzie mógł na bieżąco przeglądać postępy obsługi poszczególnych zainicjowanych przez siebie wniosków. Po założeniu sprawy petent będzie mógł śledzić na bieżąco jej stan. To tyle tytułem wstępu do elektroniczych procedur urzedowych.  

Reasumując: Cyfrowy Urząd będzie działał w oparciu o następujące zasady:

  1. Interesant łączy się z serwerem bazy danych poprzez przeglądarkę internetową. 
  2. Interesant wybiera typ sprawy, którą chce załatwić. 
  3. Interesant zapoznaje się z opisem sprawy, wypełnia formularz elektroniczny i uruchamia funkcję "wyślij". 
  4. Moduł operacyjny "Wrót Podkarpackich" dokonuje automatycznej weryfikacji wniosku i nadaje sprawie numer
  5. Wniosek automatycznie trafia do odpowiedniego urzędnika w urzędzie.
  6. Interesant zgłasza się w urzędzie w celu złożenia podpisu oraz dostarczenia załączników, które nie mogą być przesłane przez Internet.
  7. Dalsze kontakty między interesantem i urzędem mogą odbywać się poprzez przeglądarkę internetową (sprawdzanie stanu wniosku, prośby o dodatkowe wyjaśnienia, wezwanie do uzupełnienia, informacja o odbiorze decyzji/dokumentu).

Rozpoczęcie funkcjonowania Wrót Podkarpackich to także początek pilotażu dwu elektronicznych procedur urzędowych, które na razie dotyczyć będą spraw związanych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Chodzi o dwa typy wniosków:

  1. Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska - realizowany w Departamencie Budżetu i Finansów
  2. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - realizowany w Departamencie Organizacyjnym

Mamy nadzieję, że wraz z rozwijaniem się portalu, a co z tym związane włączaniem się w jego funkcjonowanie kolejnych jednostek administracji publicznej, liczba dostępnych w Cyfrowym Urzędzie procedur elektronicznych będzie systematycznie wzrastać i obejmować swoim zasięgiem ważne z punktu widzenia każdego obywatela sprawy urzędowe.

<kliknij, aby powiększyć>
Rozbudowa Cyfrowego Urzędu o podpis elektroniczny i jego integracja z systemem Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie została zrealizowana w ramach projektu pn. „Rozbudowa portalu Wrót Podkarpackich i jego integracja z systemem Elektronicznego Obiegu Dokumentów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Zamieścił: K T
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH