Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Kultura  >  Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


Ogół organizacji pozarządowych określany jest mianem trzeciego sektora, dla odróżnienia od administracji publicznej i biznesu. Działają społecznie, zaspakajając określone potrzeby, nie dla zysku (non-profit), niezależnie od sektora państwowego i prywatnego. Jako że obszar ich zainteresowania dotyczy szeroko rozumianego dobra społecznego, w centrum uwagi pozostaje: ochrona zdrowia, pomoc społeczna, działalność charytatywna, edukacja i kultura.
Funkcjonowanie organizacji pozarządowych opiera się na wartościach umożliwiających spajanie społeczeństwa i tworzenie wspólnoty. Jednocześnie stanowią one swoistego rodzaju pomost między społeczeństwem a sprawującymi władzę, czego konsekwencją może być i jest niwelowanie napięć społecznych i skutków sytuacji konfliktowych oraz rozwiązywanie naj-pilniejszych problemów. Są także swoistego rodzaju "trybuną" poglądów, nastrojów i opinii społecznych. Mają do spełnienia dwie zasadnicze role:

  • umożliwiają twórczą i pożyteczną działalność na rzecz poszczególnych osób lub ogółu społe-czeństwa
  • ta działalność powinna dawać poczucie wspólnoty

W Polsce najpopularniejsze formy NGO (nongovernmental organisation - organizacja pozarządowa) to fundacje i stowarzyszenia. W tym miejscu prezentujemy organizacje pozarządowe zajmujące się działalnością na rzecz rozwoju kulturalnego województwa podkarpackiego. Trzeba wszakże pamiętać, że są one szczególną formę aktywności społecznej i mają niekwestionowany udział we współtworzeniu i upowszechnianiu podkarpackiej kultury. Ich działalność kształtuje aktywne postawy, integruje wspólnoty artystyczne i niejednokrotnie duże społeczności lokalne. Łączy człowieka z grupą rówieśniczą, miejscowością i regionem, zapewniając tym samym poczucie tożsamości. Organizacje pozarządowe spełniają wiele ważnych funkcji w świecie kultury, a najważniejsze z nich to:

  • kulturotwórcza - wzbogacająca dorobek kultury
  • wychowawcza - kształtująca postawy
  • integracyjna - zespalająca ludzi z różnych środowisk i narodów
  • edukacyjna - pogłębiająca wiedzę z danej dziedziny artystycznej
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873)
Zamieścił: Grażyna Niemiec
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH