Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Edukacja  >  PROGRAM "Nie zagubić talentu"  >  PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY „NIE ZAGUBIĆ TALENTU”

STYPENDIA I NAGRODY

Informację udostępniono: 14.04.2014 13:35„NIE ZAGUBIĆ TALENTU”
PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY
PODSTAWA PRAWNA
Art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 9 oraz art.18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.)  oraz uchwała nr XXXII/589/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu zmieniona uchwałą nr XLI/789/09 z dnia 28 grudnia 2009 r., uchwałą nr L/960/10 z dnia 23 sierpnia 2010 r., uchwałą nr IX/132/11 z dnia 30 maja 2011r., uchwałą nr XXIII/396/12 z dnia 25 czerwca 2012 r.
ZADANIA
„Nie zagubić talentu” jest programem wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży, zamieszkałej na terenie województwa podkarpackiego i uczącej się w szkołach gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych
Program obejmuje:
1.     Stypendia dla uczniów uzdolnionych w jednej dziedzinie sztuki.
2.     Nagrody pieniężne dla laureatów olimpiad, konkursów i turniejów o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim bądź międzynarodowym.
3.     Stypendia dla uczniów posiadających szczególne osiągnięcia w nauce.
PODMIOTY
Szkoły: gimnazjalne, ponadgimnazjalne.
KRYTERIA
1.     Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla ucznia posiadającego szczególne osiągnięcia w jednej dziedzinie sztuki. Stypendium może być przyznane uczniowi, którego zainteresowania wykraczają poza szkolny program i który może poszczycić się znaczącymi i udokumentowanymi osiągnięciami artystycznymi.
Stypendium powinno być przeznaczone na rozwijanie uzdolnień i zainteresowań oraz umożliwiać udział w ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach (np.: konkursach, festiwalach, turniejach itp.).
Stypendium może być udzielone uczniowi, który udokumentuje uzyskane osiągnięcia.
Przy ocenie kandydata ubiegającego się o stypendium pod uwagę może być brana sytuacja rodzinna ucznia (np. rodzina niepełna – brak ojca, matki, obojga rodziców, rodzina wielodzietna, wychowywanie się w domu dziecka, ciężka, przewlekła choroba w rodzinie).
Uczniom otrzymującym stypendia, za te same osiągnięcia finansowane z innych źródeł, stypendium nie przysługuje.
Wnioski o przyznanie stypendium, wypełnione komputerowo, należy składać do dnia 30 czerwca danego roku. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego.
2.     Nagroda pieniężna może być przyznana, zamieszkałemu na terenie województwa podkarpackiego:
1.     uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej, dającej możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości, który w poprzednim roku szkolnym został laureatem ogólnopolskiej lub międzynarodowej olimpiady,
2.     uczniowi szkoły zawodowej, który w poprzednim roku szkolnym został laureatem ogólnopolskiego turnieju obejmującego problematykę związaną z przygotowaniem do podjęcia pracy zawodowej,
3.     uczniowi szkoły gimnazjalnej, zamieszkałemu na terenie województwa podkarpackiego, który w poprzednim roku szkolnym został laureatem konkursu o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim. W przypadku ucznia I klasy gimnazjalnej brane są pod uwagę osiągnięcia uzyskane w klasie VI szkoły podstawowej,
4.     absolwentowi szkoły ponadgimnazjalnej, który kontynuuje naukę w szkole wyższej.
Ilekroć w regulaminie jest mowa o konkursach, turniejach i olimpiadach należy przez to rozumieć konkursy, turnieje i olimpiady organizowane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 Nr 13 poz. 125 z późn. zm.).
Nagroda pieniężna może być przyznana zespołowi artystycznemu, działającemu w szkole lub placówce na terenie województwa podkarpackiego, działającej na podstawie ustawy z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), który uzyskał w poprzednim roku szkolnym szczególne osiągnięcia na szczeblu co najmniej ogólnopolskim.
Wnioski o przyznanie nagrody pieniężnej, wypełnione komputerowo, należy składać do dnia 15 września danego roku. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego.
3.     Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla ucznia posiadającego szczególne osiągnięcia w nauce udokumentowane świadectwem szkolnym za rok poprzedzający okres, na który ma być przyznane stypendium oraz osiągnięcia wykraczające poza program szkolny (olimpiady, konkursy, turnieje itp.).
Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1)   w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania oraz średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (uczniom, którzy uczęszczali na religię albo etykę, do średniej ocen z obowiązkowych przedmiotów wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć) co najmniej:
a)  5,40 - w przypadku uczniów szkół gimnazjalnych,
b)  5,10 - w przypadku szkół ponadgminazjalnych,
2)   w przypadku ucznia I klasy gimnazjalnej brana będzie pod uwagę średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (uczniom, którzy uczęszczali na religię albo etykę, do średniej ocen z obowiązkowych przedmiotów wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć) w klasie VI szkoły podstawowej, nie mniejsza niż 5,60.
3)   nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych,
4)   wykazują się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej.
Wnioski o przyznanie stypendium, wypełnione komputerowo, należy składać do dnia 30 września danego roku. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Stypendia dla uczniów uzdolnionych w jednej dziedzinie sztuki - z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić dyrektor szkoły, wychowawca lub inny nauczyciel prowadzący, rodzice, opiekunowie prawni, uczeń pełnoletni.
Nagrody pieniężne - z wnioskiem występuje dyrektor szkoły  lub placówki, przy której działa zespół artystyczny. 
Stypendia dla uczniów posiadających szczególne osiągnięcia w nauce - z wnioskiem występuje dyrektor szkoły.
FORMULARZE

ŚRODKI FINANSOWE
Wielkość środków przeznaczonych na finansowanie stypendiów oraz nagród ustalana będzie corocznie w budżecie Województwa Podkarpackiego.
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Wnioski można składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Cieplińskiego 4 lub przesłać na adres korespondencyjny; Departament Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów z dopiskiem: Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu”.
KONTAKT
Oddział edukacji Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, tel. (0-17) 747-66-47, (0-17) 747-63-00
TRYB ODWOŁAWCZY
Od uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie przyznania stypendiów, w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu” oraz w sprawie przyznania nagród pieniężnych nie przysługuje odwołanie.
INFORMACJE DODATKOWE
Wniosek o przyznanie stypendium w jednej dziedzinie sztuki oraz stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe winien być sporządzony na formularzu.
Wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej winien być sporządzony na formularzu.
Wnioski niekompletne, złożone po terminie, wypełnione ręcznie nie będą rozpatrywane.
 
Zobacz również:
Zamieścił: Magdalena Balawender
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH