Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Edukacja  >  Stypendia - Poddziałanie 9.1.3 PO KL  >  Rok szkolny 2011/2012

Rok szkolny 2011/2012

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


         
       WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
 


 

Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych
z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2011/2012


Departament Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie realizuje projekt pn. Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2011/2012.


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych).


Cel realizacji projektu:
Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2011/2012 miał na celu wsparcie rozwoju edukacyjnego uczniów/uczennic szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodowych, którym niekorzystna sytuacja materialna utrudniała rozwój edukacyjny, poprzez udzielenie pomocy stypendialnej na okres 01.09.2011 r. do 31.08.2012 r.

Wysokość stypendium:
W ramach projektu przez okres 12 miesięcy, tj. od 1 września 2011 r. do 31 sierpnia 2012 r. zostało udzielone wsparcie stypendialne 1230 uczniom/uczennicom. Miesięczna wysokość stypendium wyniosła 350,00 zł brutto. Nad rozwojem edukacyjnym ucznia/uczennicy czuwał opiekun dydaktyczny tj. nauczyciel, pedagog szkolny lub doradca zawodowy, zatrudniony w szkole ucznia/uczennicy. Opiekun dydaktyczny mógł objąć opieką więcej niż jednego stypendystę, ale nie więcej niż pięciu. Nauczycielowi za związane z tą funkcją obowiązki zostało wypłacone jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 900 zł brutto. W przypadku, gdy opiekun dydaktyczny objął opieką więcej niż jednego stypendystę, kwota wynagrodzenia ulegała odpowiednio zwielokrotnieniu.

Warunki, jakie należało spełnić, aby móc ubiegać się o stypendium:
Warunkiem ubiegania się o stypendium było złożenie przez Wnioskodawcę tj. dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną wniosku o przyznanie stypendium dla uczennicy/ucznia szkoły gimnazjalnej/ponadgimnazjalnej spełniającej/go wszystkie  kryteria obowiązkowe oraz przynajmniej jedno z  kryteriów dodatkowych.
Przed złożeniem wniosku należało się zapoznać się z Regulaminem przyznawania stypendiów w ramach projektu Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2011/2012 realizowanego przez Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Źródła informacji o projekcie:
Informacje nt. projektu realizowanego w roku szkolnym 2011/2012 udzielane są pod nr tel. (017) 747 63 09, 17 747 63 04  oraz drogą elektroniczną – e-mail: k.kuczmenda@podkarpackie.pl. Dokumentacja dotycząca projektu na rok szkolny 2011/2012 dostępna jest na stronie internetowej projektu www.wrota.podkarpackie.pl w zakładce: Edukacja > Stypendia-Poddziałanie 9.1.3 POKL > Rok szkolny 2011/2012 > Dokumenty do pobrania.

Informacja nt. naboru wniosków o przyznanie stypendium:
Szczegółowe informacje na temat terminu, miejsca i sposobu składania wniosków o przyznanie stypendium zostały podane w Ogłoszeniu Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Treść ogłoszenia zamieszczona jest na stronie internetowej www.wrota.podkarpackie.pl  w zakładce: Edukacja > Stypendia - Poddziałanie 9.1.3POKL > Rok szkolny 2011/2012 > Nabór wniosków.
 

      

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Zamieścił: Izabela Baran
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH