BIP centralny
Wrota  >  Biuletyn Inf. Publicznej  >  Województwo Podkarpackie (wersja archiwalna)  >  Sprawy do załatwienia w Urzędzie

Dostęp do informacji publicznej

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


 

Opis sprawy/zadania

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
Odmowa udostępnienia informacji publicznej następują w drodze decyzji.

Kogo dotyczy

Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, prawo dostępu do informacji publicznej.

Zgodnie z art. 5 ustawy, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:
- nie wymaga uzasadnienia - chyba że chodzi o udostępnienie informacji przetworzonej - wówczas należy wskazać we wniosku zakres, w jakim uzyskanie informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego;
- w dowolniej formie - w celu ułatwienia dostępu do informacji publicznej ustalony został wzór wniosku do pobrania.

wniosek do pobrania

POBIERZ

Opłaty

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Urząd pobiera od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Za udostępnienie informacji publicznej pobierane są następujące opłaty:

1. za skopiowanie danych na nośniki elektroniczne:

  • na dyskietkę łącznie z kosztem zakupu dyskietki -3 zł 50 gr
  • na płytę CD łącznie z kosztem zakupu płyty CD -3 zł 50 gr

2. za sporządzenie kopii dokumentów lub danych w formacie A-4 za 1 stronę:

  • w wersji czarno-białej -16 gr
  • w wersji kolorowej -3 zł

3. za sporządzenie kopii dokumentów lub danych w formacie A-3 za 1 stronę:

  • w wersji czarno-białej -30 gr
  • w wersji kolorowej -6 zł

4. za przesłanie kopii dokumentów lub danych przesyłką pocztową: wg cennika usług Poczty Polskiej
5. za przesłanie kopii dokumentów lub danych przy pomocy faxu: wg cennika usług T.P. S.A., NETIA  Sp. z o.o. itp.

W przypadku gdy wysokość ww. opłat w sposób oczywisty nie pokrywa rzeczywistych kosztów udostępnienia informacji publicznej, opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

 

Jednostka odpowiedzialna

Departament Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

Miejsce składania dokumentów

adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Organizacyjny
35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4

osobiście:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4,
Kancelaria ogólna (parter) lub sekretariat Departamentu Organizacyjnego (pok. 217)

Termin załatwienia sprawy

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku

Podstawa prawna

art. 1 do 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Dz. U. 153, poz. 1271),

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm ).

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:

1.     odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,

2.     uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Odwołanie wnosi się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego.

Podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do Sądu Rejonowego w Rzeszowie.

Forma i sposób załatwienia sprawy

I. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.
Do decyzji, o których wyżej mowa, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:
1) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,
2) uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona,
nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra (prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy), wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.
Od decyzji, o których mowa, stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, składane za pośrednictwem organu który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

II. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej stosuje się, z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 22 ustawy o dostępie do informacji publicznej, przepisy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, z tym że:
1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

III. Jeżeli podstawą odmowy udostępnienia informacji jest wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, stronie przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji.
Sądem właściwym do orzekania w sprawach, o których mowa, jest sąd rejonowy właściwy ze względu na siedzibę podmiotu, który odmówił udostępnienia informacji publicznej.