BIP centralny
Wrota  >  Biuletyn Inf. Publicznej  >  Województwo Podkarpackie (wersja archiwalna)  >  Sprawy do załatwienia w Urzędzie

Wpisanie do rejestru działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


1. PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz.1447 ze zm.), 
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 ze zm.), 
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), 
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. Nr 252, poz. 16901), 
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. Nr 238, poz. 1584), 
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ). 
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy umowy gwarancji bankowej , umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz klientów ,wymaganych w związku z działalnością wykonywana przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.( Dz. U. Nr 88,poz.499)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz.U.2013.510) pobierz...
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz.U.2013.511) pobierz...

2. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Promocji i Turystyki
Oddział Turystyki
al. Łukasza Cieplińskiego 4,
35-010 Rzeszów

Kontakt:
pokój 112A
tel. (0-17) 747-66-17, fax: (0-17) 747-66-01
e-mail: a.grzesik@podkarpackie.pl

Adres do korespondencji:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Promocji i Turystyki
al. Ł. Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów

3. DOKUMENTY I WARUNKI NIEZBĘDNE DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:

I. W a r u n k i  o g ó l n e

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 ze zm.) określa warunki świadczenia przez przedsiębiorców usług turystycznych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej , a także za granicą, jeżeli umowy z klientami o świadczenie tych usług są zawierane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Działalność gospodarcza w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej. Jest to działalność gospodarcza, której wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków określonych w ustawie o usługach turystycznych. Działalność ta wymaga uzyskania wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.
 • Wpisu do rejestru dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy oraz po złożeniu przez niego oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania tej działalności.
 • Przedsiębiorcą w myśl przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej jest osoba fizyczna , osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
 • Status przedsiębiorcy posiadają także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej

Wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych dokonuje marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego, który utworzył oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę oddziału.

Natomiast w przypadku przedsiębiorcy posiadającego siedzibę i prowadzącego działalność organizatora turystyki na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, który nie utworzył oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a zamierza organizować imprezy turystyczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – wybrany przez niego marszałek.

Warunki wynikające z ustawy o usługach turystycznych, które przedsiębiorca musi spełniać ubiegając się o wpis do rejestru:

A. Przedstawić na wypadek swojej niewypłacalności dowód zapewnienia:

- pokrycia kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej w wypadku ,gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu, a także
- zapewnić klientom zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku, gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana, a także
- zapewnić klientom zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu przez:

a) zawarcie umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub
b) zawarcie umowy ubezpieczenia na rzecz klientów, lub
c) przyjmowanie wpłat klientów wyłącznie na rachunek powierniczy, jeżeli wykonuje usługi turystyczne wyłącznie na terenie kraju i złoży marszałkowi województwa oświadczenie o przyjmowaniu wpłat na rachunek powierniczy.

Przedsiębiorca posiadający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej jest zobowiązany przedstawić zabezpieczenie finansowe w formie, która jest uznawana w państwie, w którym posiada on siedzibę.

W wypadku gdy równoważność przedstawionego zabezpieczenia finansowego ww. przedsiębiorcy zagranicznego jest niższa niż minimalna wysokość zabezpieczenia wymaganego od przedsiębiorcy posiadającego siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedsiębiorca jest zobowiązany przedstawić dodatkową gwarancję bankową lub ubezpieczeniową wyrównującą wysokość posiadanego zabezpieczenia finansowego do minimalnej wysokości zabezpieczenia, wymaganego od przedsiębiorcy posiadającego siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku gdy dokumenty zabezpieczenia finansowego są sformułowane w języku obcym, należy dołączyć do nich tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego.

II. W n i o s e k

Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru działalności gospodarczej regulowanej w zakresie organizowania imprez turystycznych i pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych stosownie do art. 7 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych winien zawierać:

1) firmę przedsiębiorcy jego siedzibę i adres, a w przypadku gdy przedsiębiorca jest osobą fizyczną - adres jego zamieszkania,
2) numer identyfikacji podatkowej NIP,
3) określenie przedmiotu działalności ,
4) określenie zasięgu terytorialnego wykonywanej działalności:
5) wskazanie głównego miejsca wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru oraz oddziałów,
6) imiona i nazwiska , osób upoważnionych do kierowania działalnością przedsiębiorcy oraz działalnością jego oddziałów.

Do wniosku przedsiębiorca dołącza oryginał umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia na rzecz klientów, o którym mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy lub oświadczenie o przyjmowaniu wpłat na rachunek powierniczy (dotyczy przedsiębiorców zamierzających wykonywać usługi turystyczne wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a wszelkie wpłaty klientów tytułem wynagrodzenia za wykonane usługi przyjmować na rachunek powierniczy) lub zabezpieczenie finansowe, o którym mowa w art. 5 ust.1a ww. ustawy wraz z jego tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego (dotyczy przedsiębiorców zagranicznych posiadających siedzibę na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, którzy nie utworzyli oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) oraz oświadczenie następującej treści:

„Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych są kompletne i zgodne z prawdą oraz ,że znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych, określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych. (Dz. U. z 2004r. Nr 223, poz.2268 ze zm.).”

Oświadczenie winno także zawierać nazwę firmy przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

WNIOSEK O DOKONANIE WPISU DO REJESTRU
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REGULOWANEJ
pobierz

OŚWIADCZENIE DO WNIOSKU O DOKONANIE WPISU DO REJESTRU
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REGULOWANEJ

pobierz

OŚWIADCZENIE O RACHUNKU POWIERNICZYM
DO WNIOSKU O DOKONANIE WPISU DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REGULOWANEJ

pobierz

Ponadto do wniosku przedsiębiorca dołącza oryginał dowodu wniesienia należnej opłaty skarbowej w wysokości 514 zł. ( zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej Dz. U. Nr 225,poz 1635 z późn. zm.).

4. OPŁATY SKARBOWE:

Od dokonania wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych stawka należnej opłaty skarbowej wynosi - 514 zł na konto:

Urzędu Miasta Rzeszowa PEKAO S.A. O/Rzeszów
nr 83 1240 2092 9141 0062 0000 0423
Tytuł wpłaty: Opłata skarbowa za zaświadczenie o wpisie do rejestru
organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

 5. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z art.67 ust.1i 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004r.o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U.z 2010 r. Nr 220 , poz. 1584) dokonanie wpisu przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej organizatorów turystyki i pośredników turystycznych następuje w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej wynikającej z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 223, poz. 2268 ze zm.)

Potwierdzeniem wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenia usług turystycznych jest zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.


6. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie dotyczy

7. UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE

W przypadku stwierdzenia braku kompletu dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Nie uzupełnienie wniosku we wskazanym terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczeniu usług turystycznych jest zobowiązany spełniać następujące warunki:

1) zapewnić klientom, na wypadek swojej niewypłacalności:

- pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej w wypadku gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu,
- zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana,
- zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu, przez:

a) zawarcie umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub
b) zawarcie umowy ubezpieczenia na rzecz klientów, lub
c) przyjmowanie wpłat klientów wyłącznie na rachunek powierniczy, jeżeli wykonuje usługi turystyczne wyłącznie na terenie kraju i złoży marszałkowi województwa oświadczenie o przyjmowaniu wpłat na rachunek powierniczy;

2) składać marszałkowi województwa oryginały lub potwierdzone przez podmioty, które je podpisały, odpisy kolejnych umów gwarancji lub ubezpieczenia nie później niż 14 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej; przedsiębiorcy zaprzestający działalności gospodarczej są zwolnieni z tego obowiązku, jeżeli zawiadomią marszałka województwa o zaprzestaniu działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego.

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych (zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej). Wówczas należy złożyć wniosek o dokonanie zmiany we wpisie do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej
organizatora turystyki i pośrednika turystycznego

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą organizatora turystyki i pośrednika turystycznego może zawiesić wykonywanie tej działalności (tylko przedsiębiorcy nie zatrudniający pracowników). O zawieszeniu wykonywania ww. działalności, przedłużeniu zawieszenia lub wznowieniu jej wykonywania przedsiębiorca jest zobowiązany zawiadomić pisemnie marszałka województwa w terminie 7 dni od dnia zawieszenia, przedłużenia zawieszenia lub wznowienia wykonywania ww. działalności.

W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres krótszy niż 24 miesiące, przedsiębiorca może przedłużyć ten okres łącznie do 24 miesięcy.

Zawieszenie przez przedsiębiorcę wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku wywiązania się z umów zawartych z klientami w okresie przed zawieszeniem działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego.

ZAWIADOMIENIE O ZAWIESZENIU DZIAŁALNOŚCI
pobierz

W wypadku niepowiadomienia przez przedsiębiorcę o wznowieniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego, po upływie okresu zawieszenia organ prowadzący rejestr z urzędu wykreśla, w drodze decyzji, przedsiębiorcę z rejestru.

Przedsiębiorcy z województwa podkarpackiego prowadzący działalność gospodarczą regulowaną objętą wpisem do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych są dostępni pod adresem: http://turystyka.gov.pl