BIP centralny
Wrota  >  Biuletyn Inf. Publicznej  >  Województwo Podkarpackie (wersja archiwalna)  >  Kontrakt Wojewódzki

Kontrakt Wojewódzki

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


Kontrakt wojewódzki

Kontrakt wojewódzki jest umową o dofinansowanie programu operacyjnego środkami pochodzącymi z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych lub ze źródeł zagranicznych, zawieraną przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego z Zarządem Województwa, w zakresie i na warunkach określonych w uchwale przez Radę Ministrów (Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju - Dz. U. Nr 227, poz.1658 i z 2007 r. Nr 140, poz. 984).
Kontrakt wojewódzki zawiera:

 • zasady udzielania, przekazywania i rozliczania dotacji rozwojowej – środków na realizację regionalnych programów operacyjnych, 
 • zobowiązania finansowe strony rządowej oraz strony samorządowej, 
 • postanowienia w zakresie nadzoru Ministra Rozwoju Regionalnego nad prawidłowością wykorzystania środków przez samorząd, 
 • postanowienia dotyczące zadań Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie koordynacji regionalnych programów operacyjnych.

Kontrakt wojewódzki dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Kontrakt wojewódzki dla Województwa Podkarpackiego został podpisany w dniu 6 lutego 2008 r. Na jego realizację zostaną przekazane środki z budżetu państwa pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) - do wysokości 1 136 307 823 EURO, a także inne środki z budżetu państwa, przeznaczone na realizację projektów objętych pomocą publiczną - do wysokości 130 164 517 EURO. Zarząd Województwa musi natomiast zapewnić część kwoty wkładu krajowego na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (RPO WP) do wysokości 78 108 177 EURO (nie dotyczy środków na realizację projektów objętych pomocą publiczną). Na wkład krajowy składają się środki instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO WP oraz innych beneficjentów Programu.

Pliki do pobrania:

 


 

Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Podkarpackiego
na lata 2005 - 2006

Prace nad obecnym kontraktem rozpoczęły się z chwilą opublikowania Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie wzoru kontraktu wojewódzkiego oraz wzoru wniosku zarządu województwa o przyznanie środków na realizację regionalnych programów operacyjnych. Pod koniec marca 2005 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego złożył w Ministerstwie Gospodarki i Pracy Wniosek o przyznanie Środków na realizację regionalnych programów operacyjnych. Następnie strony podpisały „Regulamin rokowań Kontraktu dla Województwa Podkarpackiego”, określał on cel, uczestników, tryb i harmonogram działań zmierzających do zawarcia kontraktu. 11 kwietnia 2005 r. w Ministerstwie Gospodarki i Pracy odbyło się spotkanie zespołów negocjacyjnych reprezentujących strony kontraktu. Ustalono na nim ostateczny kształt Kontraktu dla Województwa Podkarpackiego na lata 2005 – 2006. Tak wynegocjowany dokument trafił zgodnie z art. 32, ust.6 Ustawy z dnia 22 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206), zarówno na Radę Ministrów, jak i Sejmik Województwa Podkarpackiego, w celu zatwierdzenia. Sejmik Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr XXXVIII/428/05, z dnia 25 kwietnia 2005 r., wyraził zgodę na podpisanie kontraktu w imieniu Samorządu Województwa Podkarpackiego przez Marszałka Województwa, w kształcie wynegocjowanym z Ministerstwem Gospodarki i Pracy.

Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Podkarpackiego na lata 2005 – 2006 został podpisany w dniu 16 czerwca 2005 r.

Strona Rządowa udostępniła na jego realizację w 2005 r. kwotę 23 178 tys. zł.
W ramach Kontraktu w 2005 r. realizowano 30 projektów z zakresu trzech wybranych przez Zarząd Województwa działań:
 • Działanie 1 „Wsparcie inwestycji w zakresie ochrony zdrowia” – środki z budżetu państwa: 16 500 tys. zł. – realizowano 7 projektów inwestycyjnych;
 • Działanie 2. „Wsparcie inwestycji w zakresie infrastruktury społecznej” – środki
  z budżetu państwa: 4 500 tys. zł. – realizowano 12 projektów inwestycyjnych;
 • Działanie 3 „Wsparcie inwestycji infrastrukturalnych w zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego” – środki z budżetu państwa: 2 178 tys. zł. – realizowano 11 projektów inwestycyjnych.
Projekty realizowane poprzez Kontrakt Wojewódzki w 2005 r. zostały wybrane z zachowaniem procedury naboru oraz wyboru zadań, o których mowa w Kontrakcie.
W trakcie realizacji Kontraktu Wojewódzkiego w 2005 r. dwa razy zaistniała konieczność dokonania zmiany jego zapisów.
 1.  Z datą 12 października 2005 r. podpisano Oświadczenie Stron kontraktu, na mocy którego zwiększono wszystkim województwom środki na współfinansowanie działania 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego ZPORR.
 2. 16 grudnia 2005 r. podpisano drugie Oświadczenie Stron Kontraktu, w którym urealniono wysokość wkładu własnego strony samorządowej zaangażowanego w realizację Kontraktu. Zamieniono kwotę zapisaną w negocjacjach jako wkład własny strony samorządowej, na środki faktycznie zaangażowane przez beneficjentów.
Od 2005 r. zgodnie z zapisami art. 47, ust. 1, pkt. 2) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1206) sprawozdania z realizacji Kontraktu Wojewódzkiego sporządzają służby wojewody. W dniu 14 marca br. Podkarpacki Komitet Monitorujący zatwierdził sprawozdanie roczne z realizacji Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2005 – 2006, za rok 2005.
Finansowa realizacja Kontraktu Wojewódzkiego w 2005 r. przedstawia się następująco:
 • Działanie 1 „Wsparcie inwestycji w zakresie ochrony zdrowia” – wydatkowanie środków z budżetu państwa – 79,16%, środków strony samorządowej – 79,53%;
 • Działanie 2. „Wsparcie inwestycji w zakresie infrastruktury społecznej” – wydatkowanie środków z budżetu państwa – 90,93%, środków strony samorządowej – 97,46%;
 • Działanie 3 „Wsparcie inwestycji infrastrukturalnych w zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego” – wydatkowanie środków z budżetu państwa – 100%, środków strony samorządowej – 113,18%.     
Ogółem realizacja finansowa Kontraktu Wojewódzkiego za 2005 r. środków udostępnionych przez Stronę Rządową wynosi - 83,41%, środków udostępnionych przez Stronę Samorządową – 88,37%.
W tym miejscu należy zaznaczyć, że przy obliczaniu % realizacji Kontraktu, do środków wydatkowanych nie wliczano tzw. „środków niewygasających”, gdyż zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13. 12. 2005 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005, będą musiały one zostać wydatkowane w ściśle określonym terminie w 2006 r. Dlatego ostateczny poziom wykorzystania środków finansowych udostępnionych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w 2005 r. z pewnością będzie wyższy.

Oficjalna informacja o wysokości środków z budżetu państwa, udostępnionych w 2006 r. na realizację Kontraktu Wojewódzkiego wpłynęła do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego 6 marca 2006 r.

W bieżącym roku Samorząd Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego otrzyma z budżetu państwa 28 750 368 zł oraz dodatkowo 1 000 000 zł na rewitalizację zabytków Przemyśla.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Podkarpackiego przygotował Oświadczenie Stron Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2006, aktualizaujące zapisy kontraktu wynikające z ogłoszenia limitu środków z budżetu państwa na dofinansowanie projektów w bieżącym roku.

Dnia 27 marca 2006r. Sejmik Województwa Podkarpackiego wyraził zgodę na podpisanie przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, Oświadczenia Stron Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2006.
W 2006 roku Zarząd Województwa postanowił zwiększyć liczbę działań jakie będą realizowane poprzez kontrakt wojewódzki dodając dwa następujące działania:
 • Wsparcie inwestycji związanych z restauracją obiektów dziedzictwa kulturowego
 • Wsparcie inwestycji w zakresie regionalnej infrastruktury publicznej.
Jednocześnie ustalony został wzór wniosku o udzielenie dotacji w ramach kontraktu, a także opracowane zostały kryteria oraz system wyboru projektów dla wszystkich pięciu działań.

W dniu 9 maja br. Zarząd Województwa podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru projektów do dofinansowania, które będą realizowane w 2006r. w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2006. Beneficjenci składali wnioski o dofinansowanie projektów w ramach wymienionych poniżej działań na które przeznaczono następujące kwoty:

 1. Działanie 1 „Wsparcie inwestycji w zakresie ochrony zdrowia” - 17 500 tys. zł
 2. Działanie 2 „Wsparcie inwestycji w zakresie infrastruktury społeczne”j – 3 250,368 tys. zł
 3. Działanie 3 „Wsparcie inwestycji infrastrukturalnych w zakresie szkolnictwa 
  • Ponadgimnazjalnego” – 2 100 tys. zł
 4. Działanie 3a „Wsparcie inwestycji związanych z restauracją obiektów dziedzictwa
  • kulturowego” – 900 tys. zł
  • Rewitalizacja zabytków Przemyśla – 1 000 tys. zł.
 5. Działanie 3b „Wsparcie inwestycji w zakresie regionalnej infrastruktury publicznej” – 5 000 tys. zł.
W wyniku ogłoszonego naboru wpłynęło 111 wniosków , z czego po przeprowadzonej ocenie formalnej odrzucono 6. Pozostałe 105 wniosków przeszło ocenę merytoryczną w wyniku której, Zarząd Województwa zaproponował dofinansować realizację 47 projektów. Po pozytywnym zaopiniowaniu tej propozycji przez Regionalny Komitet Sterujący do spraw Rozwoju Regionu na posiedzeniu w dniu 22 czerwca br., Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał ostatecznego wyboru projektów do realizacji w 2006 roku, w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2006. Stosowna uchwała Zarządu Województwa w tej sprawie została podjęta w dniu 4 lipca br., po tym jak 3 lipca br. zostało podpisane Oświadczenie Stron Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2006. W imieniu Rady Ministrów oświadczenie podpisał Minister Rozwoju Regionalnego, zaś w imieniu Samorządu Województwa, Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Zgodnie z zapisami kontraktu wykaz wybranych projektów został przekazany Wojewodzie Podkarpackiemu, który zawarł z beneficjentami stosowne umowy finansowe.

W trakcie realizacji projektów niektórzy beneficjenci zrezygnowali z dofinansowania w całości bądź w części – wówczas ( po zasięgnięciu opinii Regionalnego Komitetu Sterującego do spraw rozwoju regionu ) wybierany został kolejny projekt w danym działaniu bądź zwiększano dotację dla projektu już wybranego do realizacji w ramach kontraktu.

Inni beneficjenci występowali z wnioskami o zmianę zakresu rzeczowego lub wysokości wkładu własnego – w takim przypadku Zarząd Województwa potwierdzał zgodę odpowiednią uchwałą zawierającą wykaz wybranych projektów.

Pliki  do pobrania: