BIP centralny
Wrota  >  Biuletyn Inf. Publicznej  >  Gminy  >  Urząd Gminy Niwiska  >  Statut i dokumenty

Statut Gminy

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


 

Uchwała nr VI /44/03 Rady Gminy Niwiska z dnia 31 marca 2003 w sprawie Statutu Gminy Niwiska
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r.
- Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U.Nr 78,poz. 483) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
poz. 1591 z późn. zmianami) Rada Gminy Niwiska uchwala:
§ 1
Statut Gminy Niwiska stanowiący załącznik do uchwały.
 
§ 2
Traci moc uchwała Nr XVIII/114/96 Rady Gminy Niwiska z dnia 15 lutego
1996 r.  późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Niwiska
                                                   § 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego
                            Przewodniczący Rady Gminy 
                        (-) Czesław CZACHOR