BIP centralny
Wrota  >  Biuletyn Inf. Publicznej  >  Gminy  >  Urząd Gminy Niwiska  >  Ochrona Środowiska  >  Publicznie dostępny wykaz danych

Publicznie dostępny wykaz danych

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


Zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001r. z późn. zm.) istnieje obowiązek prowadzenia wykazu przez organy administracji od szczebla Ministra, poprzez Wojewodów i Marszałków Województw oraz Starostów Powiatowych po Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast. Na każdym poziomie administracji publicznej, na którym zapadają decyzje dotyczące środowiska musi być prowadzony wykaz informacji o dokumentach, które są wskazane w Art. 19 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z zaleceniami obowiązującej od lutego 2005r. Dyrektywy UE 2003/4 w sprawie dostępu społeczeństwa do informacji o środowisku, nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska, nałożyła na organy administracji publicznej wszystkich szczebli konieczność umieszczenia publicznie dostępnego wykazu danych w Internecie (Dz.U. z 2006 Nr 50 poz. 360). 
 
Wykaz dokumentów Urzędu Gminy Niwska
zawierających informację o środowisku i jego ochronie w Gminie Niwiska
 
 
 1.  Karty typu A 
  • Wnioski o wydanie decyzji
  • Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
  • Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego
 
 1.  Karty typu B
  • Decyzje i postanowienia
  • Wskazania lokalizacyjne
 
 1.  Karty typu C
  • Projekty: polityk, strategii, planów lub programów
 
 1.  Karty typu D
  • Polityki, strategie, plany lub programy
 
 1.  Karty typu E
  • Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  • Analizy porealizacyjne
  • Przeglądy ekologiczne
  • Raporty o bezpieczeństwie
  • Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych
  • Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
  • Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów
 
 1.  Karty typu F
  • Prognozy oddziaływania na środowisko
  • Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium
  • Opracowania ekofizjograficzne
  • Rejestry substancji niebezpiecznych
  • Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
  • Rejestry poważnych awarii
 
 1.  Karty typu G
  • Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
 
 1.  Karty typu H
  • Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia 
 
 1.  Karty typu I
  • Inne dokumenty