BIP centralny
Wrota  >  Biuletyn Inf. Publicznej  >  Gminy  >  Urząd Gminy Mielec  >  Władze gminy  >  Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym” na działkach nr ewid. gr.1871/7, 1871/13, 1871/14, 1871/15 położonych w miejscowości Podleszany, gmina Mielec dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.  ... czytaj więcej  »

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 2013 – 12 - 13 na wniosek Józefa Totki prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ZPUH „Tot-Pol” Józef Totka, Zakład Ceramiczny, Rzędzianowice 1, 39-300 Mielec zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.”Wykorzystywanie odpadowej glinki ceramicznej do produkcji wyrobów ceramicznych” na działkach o nr ew.gr.1775/3, 1775/4 w miejscowości Rzędzianowice, gm.Mielec  ... czytaj więcej  »

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Wójt Gminy Mielec informuje,że w dniu 12.12.2013r. wydana została decyzja Wójta Gminy Mielec Znak RGP.6220.4.2013 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Gminy Mielec-Referat Inwestycji i Zarządzania Mieniem Komunalnym dla przedsięwzięcia pn: „Stworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzelów na terenie cz. działki 316/2, gm. Mielec  ... czytaj więcej  »

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach nr ewid. gr. 1910 i 707 położonych w obrębie 41 Podleszany, gm. Mielec oraz na działkache nr ewid. 931 i 936/1 położonych w obrębie 1 Stare Miasto, m. Mielec  ... czytaj więcej  »

Obwieszczenie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego

Podkarpacki Urząd Wojewódzki zawiadamia, że został opracowany projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  ... czytaj więcej  »

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Wójt Gminy Mielec podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27.11.2013r. wydana została decyzja Znak RGP.7624/2/2010/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Budowa małej farmy wiatrowej o maksymalnej mocy 1,5 MW, składającej się z jednej elektrowni wiatrowej o mocy 0,5 MW oraz czterech elektrowni wiatrowych o mocy 0,25 MW każda, linii kablowej SN, stacji trafo, linii kablowych NN na dz. nr ewid. gr. 1440, 1631/1 obr. Rzędzianowice gm. Mielec  ... czytaj więcej  »

Obwieszczenie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego

Podkarpacki Urząd Wojewódzki zawiadamia o wszczęciu postępowania  ... czytaj więcej  »

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia strony postępowania  ... czytaj więcej  »

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Wójt Gminy Mielec podaje do wiadomości publicznej informację o terminie przedterminowych wyborów sołtysa wsi Książnice, o obwodzie wyborczym, jego granicy oraz siedzibie, o terminie zgłaszania kandydatów na sołtysa oraz godzinach otwarcia lokalu wyborczego.  ... czytaj więcej  »

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Wójt Gminy Mielec zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec, dla terenów położonych w miejscowości Wola Chorzelowska  ... czytaj więcej  »
Liczba wyświetleń | 0
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ... 
Strona 1 z 44    następna strona »  
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH